Ministerstwo Finansów w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 5487ARCHIWALNE z dnia 15.11.2016 r.

 • Oferty do
  25

  listopada

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: Budżetu części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

w Wydziale Planowania Budżetu Resortu, Departament Finansów i KsięgowościMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie niezbędnych materiałów do projektu budżetu części 19 w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym w zakresie resortowych dochodów i wydatków budżetowych (budżetu państwa i budżetu środków europejskich) oraz wydatków, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego. Opracowywanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dla części 19 w ujęciu zadaniowym w zakresie resortowych wydatków budżetowych (budżetu państwa i budżetu środków europejskich). Wprowadzanie informacji w zakresie części 19 w celu przekazania projektu planu finansowego do „Systemu Informatycznego obsługi budżetu państwa TREZOR” w ujęciu tradycyjnym, a także obsługiwanie „Aplikacji BUZA” w zakresie planowania w ujęciu zadaniowym w szczegółowości funkcji, zadań, podzadań i działań.
 • Opracowywanie szczegółowego planu dochodów i wydatków części 19 w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym w budżecie państwa i budżecie środków europejskich; przekazywanie jednostkom podległym rocznych planów finansowych.
 • Monitorowanie realizacji budżetu części 19 w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym poprzez analizę wniosków w zakresie przyznawania dodatkowych środków budżetowych, stopnia wykonania wydatków w jednostkach podległych Ministrowi Finansów. Opracowywanie projektów decyzji dotyczących zmian w budżecie państwa i budżecie środków europejskich w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym oraz w wyniku decyzji dokonywanie zmian w planie w ciągu roku, a także uzgadnianie planu po zmianach. Obsługa „Informatycznego Systemu obsługi budżetu państwa TREZOR” w zakresie izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz Centrali Ministerstwa Finansów i dysponenta części 19.
 • Opracowywanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) oraz doraźnych analiz wykonania dochodów i wydatków budżetu części 19 w zakresie izb skarbowych i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz Centrali Ministerstwa Finansów i dysponenta części 19 umożliwiających podjęcie decyzji o dokonaniu zmian planów finansowych oraz przedstawianie ich Kierownictwu Ministerstwa.
 • Realizowanie zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu w zakresie dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
 • Koordynowanie prac w zakresie ustalania schematu, celów i mierników oraz zasad alokacji wydatków budżetu w ujęciu zadaniowym dla części 19 na kolejne lata.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie projektu ustawy budżetowej i wykonania budżetu części 19 celem przedstawienia ich Kierownictwu Ministerstwa, Komisji Sejmowej i Senackiej oraz Najwyższej Izbie Kontroli, a także opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje/zapytania poselskie oraz informacji dla związków zawodowych i dziennikarzy w zakresie właściwości departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze gospodarki finansowej jednostki budżetowej
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • Znajomość procesu tworzenia i realizacji budżetu państwa, w tym w układzie zadaniowym
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości budżetowej lub finansów publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2016/078/FK

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1856

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Skipirzepska

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 15.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×