Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 54464ARCHIWALNE z dnia 20.09.2019 r.

 • Oferty do
  21

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: higieny komunalnej oraz higieny dzieci i młodzieży

w Wydziale do spraw Nadzoru Sanitarnego, Departament Higieny ŚrodowiskaMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65,
03-729 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych), w tym wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie projektów pism do podmiotów zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu, w celu wystosowania odpowiedzi, wyjaśnień, opinii, przekazania sprawy do jednostki właściwej czy nawiązania współpracy
 • Organizowanie narad szkoleniowych i spotkań z jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Zbieranie i zestawianie danych na poziomie kraju w celu opracowania oraz aktualizowania informacji o stanie sanitarnym kraju publikowanych na stronach internetowych, przekazywanych ministerstwom i podmiotom zewnętrznym
 • Rozpatrywanie wybranych spraw administracyjnych, administracyjno-sądowych, skarg, wniosków, petycji w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, innej niezbędnej korespondencji
 • Uczestniczenie w kontrolach jednostek podległych i nadzorowanych pionów higieny komunalnej oraz higieny dzieci i młodzieży w celu oceny poprawności podejmowanych działań w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Podstawowa znajomość przepisów ustaw: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks postępowania administracyjnego, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o służbie cywilnej
 • Umiejętność formułowania stanowisk na piśmie
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Dobra organizacja pracy
 • Inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie nauk społecznych (prawo, administracja), nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: budownictwa, ochrony i oddziaływania na środowisko, o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prawa oświatowego, opieki nad dziećmi do lat 3, pieczy zastępczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

1) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa;

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gis.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221 - Kodeksu pracy i art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru lub zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3) cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

9. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu albo przesyłać w terminie do dnia 21.10.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „specjalista HŚ/NS” na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536-14-36.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2323

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Udostępnił: Michał Gulajew

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×