Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście

Ogłoszenie o naborze nr 52402ARCHIWALNE z dnia 09.08.2019 r.

 • Oferty do
  19

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania RezerwamiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście
ul. Ludwika Mierosławskiego 22,
01-558 Warszawa

WARUNKI PRACY

• Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy; • praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer powyżej 4 godzin dzienne, drukarka, niszczarka, xero ); • pomieszczenia znajdują się na II piętrze – brak windy; • toaleta dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych na parterze.

ZAKRES ZADAŃ

 • administrowanie zasobami rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne;
 • zbieranie danych do planu terytorialnego gromadzenia i szkolenia rezerw osobowych;
 • prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy w systemie informatycznym SI SPIRALA-ZINT oraz jej bieżąca aktualizacja;
 • uzupełnianie osobowych potrzeb mobilizacyjnych WKU oraz JW;
 • prowadzenie rotacji żołnierzy rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych;
 • przygotowanie danych do sprawozdań i bilansów;
 • powoływanie żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • obsługa komputera wraz z pakietem MS Office oraz programami MON
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji wojskowej (mobilizacji)
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli "tajne";
 • znajomość przepisów związanych z administracją wojskową
 • znajomość programu SI SPIRALA-ZINT
 • umiejętność pracy w zespole oraz warunkach stresu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście
  ul. Ludwika Mierosławskiego 22,
  01-558 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: około3258,80 (mnożnik kwoty bazowej w wysokości 1,7) oraz ewentualna wysługa lat.
Planowany termin rozpoczęcia pracy - 01.09.2019 r.
List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie.
Etapy naboru: test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Informacje dodatkowe pod nr. tel. 261 877 026.Liczba odwiedzin: 2214

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście

Udostępnił: Emilia Rakowska

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 09.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×