Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 52145ARCHIWALNE z dnia 07.08.2019 r.

 • Oferty do
  17

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Analiz, Skarg i Wniosków w Departamencie KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Chałubińskiego 4/6

WARUNKI PRACY

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych Pracownikom oferujemy: • dogodną lokalizację • elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 9.00 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP • w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników • udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa • preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie, analizowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich wpływających do Ml poprzez: wyszukiwanie informacji i ew. przepisów prawnych, niezbędnych do właściwej oceny sprawy, kwalifikowanie i kierowanie spraw do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ml, organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji; przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawie skarg na działania dyrektorów komórek organizacyjnych Ml, po uprzednim zgromadzeniu informacji i wyjaśnień udzielonych przez komórki organizacyjne; pozyskiwanie informacji o stanie realizacji spraw skierowanych bezpośrednio do innych komórek organizacyjnych i monitorowanie ich dalszego przebiegu w przypadku odebrania sygnałów od interesantów skarżących się na sposób załatwiania ich spraw przez komórki organizacyjne Ml; monitorowanie terminowości i prawidłowości udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie przekazane komórkom organizacyjnym Ml oraz jednostkom podległym i nadzorowanym przez Ministra; zamieszczanie petycji oraz odpowiedzi na petycje na gov.pl
 • Prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji otrzymanych i przekazanych do realizacji komórkom organizacyjnym Ml oraz innym jednostkom i instytucjom
 • Obsługa infolinii działającej w ramach projektu „Informacja dla Obywatela”
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków; sporządzanie protokołu ze złożenia skargi/wniosku oraz kierowanie do merytorycznego załatwienia przez właściwe komórki organizacyjne spraw złożonych przez interesantów; przyjmowanie zgłoszeń interesantów dotyczących przyjęć przez członków Kierownictwa w sprawach skarg i wniosków; przekazywanie informacji o zgłoszeniach do właściwego członka Kierownictwa oraz zawiadamianie interesantów i dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa o wyznaczonym terminie spotkania lub podejmowanie działań zgodnych z zaleceniami właściwego członka Kierownictwa
 • Sporządzanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ml oraz jednostki podległe i nadzorowane poprzez: poinformowanie komórek organizacyjnych Ml i jednostek podległych i nadzorowanych o okresie i terminie przygotowania oceny; gromadzenie i weryfikowanie wpływających informacji; opracowywanie sprawozdań i przygotowanie zbiorczej analizy przyczyn i skutków powstawania skarg i wniosków
 • Prowadzenie spraw z zakresu planowania, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji działań w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, w tym: dokonywanie analizy ryzyka, koordynowanie i tworzenia planów i sprawozdań przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Infrastruktury; monitorowanie wykonania planu realizacji działań w zakresie przeciwdziałania korupcji; udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów; upowszechnianie wiedzy dotyczącej norm i zasad postępowania etycznego, problematyki przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów
 • Prowadzenie innych spraw będących we właściwości wydziału, w tym: opracowywanie propozycji materiałów do projektu ustawy budżetowej państwa oraz sprawozdań z wykonania budżetu państwa; prowadzenie analiz dotyczących potrzeb szkoleniowych i realizacji szkoleń przez pracowników Departamentu; prowadzenie spraw dotyczących zmian w regulaminie wewnętrznym Departamentu oraz opisów stanowisk pracy pracowników Departamentu; udzielanie informacji publicznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy o petycjach, a także umiejętność ich stosowania
 • Znajomość przepisów określających status prawny Ministerstwa
 • Znajomość zakresu działania Ministerstwa oraz jednostek podległych lub nadzorowanych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DK- 56/19”, należy złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30– 16:00 lub przesłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01Liczba odwiedzin: 4401

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Ufnal

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 07.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×