Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 49005ARCHIWALNE z dnia 08.06.2019 r.

 • Oferty do
  26

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kontroli

w Wydziale Rejestru Leśnego Materiału PodstawowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

BIURO NASIENNICTWA LEŚNEGO
UL. RAKOWIECKA 30
02-528 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- częste krajowe wyjazdy służbowe,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,
- praca w terenie, w środowisku leśnym, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- wysiłek fizyczny,
- częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na I piętrze budynku (budynek z windą), przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w pokoju bez klimatyzacji.

ZAKRES ZADAŃ

 • dokonywanie kontroli leśnego materiału podstawowego, podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymogów określonych w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz przepisach wykonawczych,
 • udział w terenowych kontrolach producentów i dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego pod kątem wymagań jakościowych oraz przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie,
 • kontrola przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe leśne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie leśnictwa.
 • prawo jazdy kat. B (czynny kierowca)
 • biegłość w obsłudze komputera, programów biurowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarek internetowych)
 • znajomość przepisów ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym wraz z aktami wykonawczymi
 • zdolność analitycznego myślenia i syntezy
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres związany z kontaktami zewnętrznymi
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  BIURO NASIENNICTWA LEŚNEGO
  UL. RAKOWIECKA 30
  02-528 WARSZAWA
  w zamkniętej kopercie z napisem: "NABÓR 2/2019"
  •   Dokumenty można złożyć również w postaci elektronicznej e-mailem lub za pośrednictwem ePUAP, w obu przypadkach opatrzone kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 30, tel. 22 646 76 36
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD@bnl.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych jest Biuro Nasiennictwa Leśnego.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem tel. (22) 646 76 36, 646 78 33 w. 11.
W aplikacji należy podać dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) w celu zapewnienia komunikacji w procesie naboru.
Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie ofert, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub poprzez e-mail
Proponowane wynagrodzenie: ok 3300 zł brutto miesięcznie.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
- rozmowa kwalifikacyjna lub inne formy sprawdzenia wiedzy.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymaganie dokumenty i podpisane oświadczenia.Liczba odwiedzin: 1893

Wytworzył/odpowiada:

Jednostka organizacyjna: Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Fujak

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 08.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×