Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 48616ARCHIWALNE z dnia 04.06.2019 r.

 • Oferty do
  17

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Promocji i Mediów w Departamencie Promocji Funduszy EuropejskichMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy: • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 408,96 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,3 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy • trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej • umowę na czas zastępstwa, • łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę, skrócenie wymiaru czasu pracy, pokój do pracy z dzieckiem • kulturę organizacyjną skierowaną na potrzeby innych (działania CSR) • rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów • pakiet socjalny, w tym: platformę My Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, salę ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownię, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe • praca przy komputerze • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kampanii o szerokim zasięgu oraz projektów promocyjnych, informacyjnych, i edukacyjnych, w tym wybór kanałów i narzędzi komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem internetu
 • analizowanie i monitorowanie mediów
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej - przeprowadzanie rozeznania rynku, opracowywanie projektu umowy, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, nadzorowanie wykonania umowy
 • współpraca ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi w zakresie realizacji audycji telewizyjnych i radiowych promujących Fundusze Europejskie oraz programy Komisji Europejskiej
 • współpraca przy tworzenie materiałów merytorycznych i wizualnych i publikacja ich na profilach społecznościowych Funduszy Europejskich
 • zarządzanie projektami, w tym rozliczanie projektu, kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji, identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie
 • udzielanie informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie informacji, promocji, public relations i w zarządzaniu projektami
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • wiedza z zakresu prowadzenia kampanii o szerokim zasięgu
 • znajomość nowoczesnych trendów i tendencji w obszarze mediów
 • zdolności do kreatywnego tworzenia zarówno treści, jak i obrazu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi MS Office
 • umiejętność posługiwania się systemami zarządzania treścią na serwisach www
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Zachęcamy do aplikowania ONLINE, ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DIP 85

  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:

  http://miir.hrsys.pl/praca/miir/DIP-85

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

·      administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4,

·      kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl,

·      podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z ustawy o służbie cywilnej  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,

·      dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia na to zgody również w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,

·      podstawą prawną przetwarzania danych jest:

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w odniesieniu do danych osobowych o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy

§  art. 9 ust. 2 lit b RODO – w odniesieniu do danych o niepełnosprawności przekazanych przez kandydata w celu skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu

§  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w odniesieniu do pozostałych  danych osobowych

·      zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,

·      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

·      dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia naboru; a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

·      osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 73 92

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Liczba odwiedzin: 3459

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Karolina Wojtasz

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 04.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×