Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 47221ARCHIWALNE z dnia 14.05.2019 r.

 • Oferty do
  28

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: wojskowej współpracy międzynarodowej

w Wydziale Zachodnim Departamentu Wojskowych Spraw ZagranicznychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

WARUNKI PRACY

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie, w języku polskim i angielskim, materiałów informacyjnych (analiz, ekspertyz, opinii, wniosków i prognoz) dla Ministra Obrony Narodowej i podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw polityki obronnej dotyczących wojskowej współpracy zagranicznej z państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bośnią i Hercegowiną (BiH). Prowadzenie bazy danych dotyczących wojskowej współpracy zagranicznej ww. państw, procesów i decyzji dotyczących ich integracji w strukturach UE, realizacji zobowiązań członkowskich oraz działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa UE.
 • Opracowywanie, na podstawie pracy własnej i wkładów otrzymanych z innych instytucji resortu obrony narodowej, materiałów informacyjnych, w języku polskim i angielskim, w zakresie wojskowej współpracy zagranicznej z państwami V4 oraz BiH, opracowywanych na potrzeby spotkań przedstawicieli kierownictwa resortu obrony narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów. Udział w spotkaniach przedstawicieli kierownictwa resortu obrony narodowej oraz sporządzanie notatek z tych spotkań.
 • Udział w procesie przygotowania personelu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w państwach V4 i BiH, w tym: merytoryczne przygotowanie nt. sytuacji w państwach V4 lub BiH, przekazywanie zasad współpracy z oficerem kierunkowym, wykonywanie rekonesansu, praca administracyjna zawierająca m.in. przygotowanie zarządzeń wyjazdu z uwzględnienie mienia przesiedleńczego.
 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań informacyjnych wykonywanych na rzecz departamentu przez ataszaty obrony Rzeczypospolitej Polskiej w państwach V4 i BiH oraz dokonywanie okresowej oceny funkcjonowania ataszatów obrony w obszarze informacyjnym. Udział w zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania ataszatów obrony Rzeczypospolitej Polskiej w państwach V4 i BiH.
 • Udział w procesie akredytacji attachés obrony państw V4 i BiH w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: wysłanie do odpowiednich służb wniosku o weryfikację kandydata na attaché obrony, uczestniczenie w spotkaniach akredytowanych attachés organizowanych w MON i resorcie ON, identyfikowanie potencjału współpracy.
 • Organizowanie wizyt akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej attachés obrony państw V4 i BiH w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej i komórkach organizacyjnych ministerstwa.
 • Udział w nawiązywaniu kontaktów partnerów zagranicznych z podmiotami polskiego przemysłu obronnego w ramach działań na rzecz międzynarodowej promocji tego przemysłu, prowadzonych przez departament i ataszaty obrony Rzeczypospolitej Polskiej w państwach V4 oraz BiH.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub stosunków międzynarodowych lub polityki obronnej lub bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, ustawy o ochronie informacji niejawnych, decyzji MON w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, protokołu dyplomatycznego, zasad savoir vivre'u, problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy międzynarodowej Polski z krajami z Grupy Wyszehradzkiej oraz Bośnią i Hercegowiną, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub stosunków międzynarodowych lub polityki obronnej lub bezpieczeństwa międzynarodowego (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 - średniozaawansowanym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 218.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z administratorem danych na ww. adres.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komisja ds. naboru (aplikacje kandydatów) oraz BIP KPRM, BIP MON, miejsce ogólnie dostępne w urzędzie (w zakresie publikacji wyniku naboru).
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3800 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,0) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie przedstawią kopii certyfikatu językowego na wymaganym w ogłoszeniu poziomie, zostanie przeprowadzony sprawdzian znajomości języka angielskiego, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości języka na poziomie wymaganym w ogłoszeniu, tj. B1.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 515, 261 840 034.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Liczba odwiedzin: 2281

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Udostępnił: Izabela Ruszkowska-Wilk

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rekrutacji/BDG

Wprowadzono: 14.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×