Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 47072ARCHIWALNE z dnia 08.05.2019 r.

 • Oferty do
  31

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE

Departament Ekonomiczny Unii EuropejskiejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

WARUNKI PRACY

1.   Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
2.   Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Odpowiedzialność za przygotowanie propozycji decyzji w obszarze budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE, mających wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej RP w celu wypracowania nowych rozwiązań służących realizacji interesów RP.
 • Uczestniczenie w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, samodzielnie podejmując decyzje o najlepszym sposobie osiągnięcia celu. Przygotowywanie instrukcji dla przedstawiciela RP, opiniowanie, zgłaszanie uwag, uczestniczenie w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych w obszarze instrumentów zewnętrznych UE oraz budżetu rocznego UE. Uczestniczenie w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych.
 • Wykonywanie złożonych analiz samodzielnie tworząc nowe rozwiązania, wymagające posiadania pełnej wiedzy z zakresu instrumentów zewnętrznych UE oraz budżetu rocznego UE oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych, w celu wypracowania projektu stanowiska RP. Przekazywanie wkładu w prace analityczne prowadzone przez innych pracowników Departamentu.
 • Koordynowanie i prowadzenie negocjacji krajowych z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi lub w ramach resortu w celu wypracowania projektu stanowiska RP i mandatu negocjacyjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze problematyki europejskiej lub problematyki ekonomicznej lub w obszarze budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE lub doświadczenie w pracy naukowej w jednym z ww. obszarów.
 • Znajomość języków: angielskiego na poziomie C1 i języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „EU confidential” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość polityk UE właściwych dla budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE.
 • Znajomość procesu finansów publicznych UE, założeń i celów polityki zagranicznej RP.
 • Znajomość funkcjonowania administracji państwowej oraz instytucji UE.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym, w języku obcym.
 • Umiejętności: współpracy, zorientowanie na osiąganie celów, negocjacji, analitycznego myślenia, samodzielności i inicjatywy, wystąpień publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomia lub prawo lub stosunki międzynarodowe lub integracja europejska lub politologia lub studia podyplomowe w ww. obszarze.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie spraw dotyczących współpracy z UE.
 • Znajomość języków: inny niż angielski język urzędowy UE na poziomie C1.
 • Szkolenia z zakresu procesu decyzyjnego UE i negocjacji międzynarodowych.
 • Umiejętność przygotowania analiz ilościowych.
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego i francuskiego lub niemieckiego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „EU confidential” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie znajomości innego niż angielski języka urzędowego UE na poziomie C1.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkolenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DEUE 23/2019

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4600 PLN do ok. 4900 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2018, poz. 1559 – t.j.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8229, +48 (22) 523 8309, +48 (22) 523 8438 email: rekrutacja@msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2921

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Udostępnił: Elżbieta Gajdemska

Komórka organizacyjna: Biuro Spraw Osobowych

Wprowadzono: 08.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×