Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 46288ARCHIWALNE z dnia 16.04.2019 r.

 • Oferty do
  30

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: gospodarki wodno-ściekowej w zakresie zadań inspekcji

w Departamencie InspekcjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w sprawach dotyczących wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia wymogów ochrony środowiska, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz przygotowywanie wkładów merytorycznych dotyczących zagadnień gospodarki wodno-ściekowej, w sprawach prowadzonych przez komórki organizacyjne GIOŚ.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia wydawane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych.
 • Przeprowadzanie kontroli i podejmowanie działań pokontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów, decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub udział w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 • Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, strategii, polityk i innych dokumentów oraz udział w tworzeniu i aktualizowaniu wewnętrznych dokumentów dotyczących wykonywania kontroli przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Przygotowywanie projektów wytycznych i innych materiałów pomocniczych do kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz opracowywanie analiz i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień gospodarki wodno-ściekowej.
 • Współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z organami ścigania oraz innymi organami kontroli, w tym z organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.
 • Udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach i grupach roboczych, których przedmiotem są zagadnienia związane z pobieraniem wód oraz ochroną wód przed zanieczyszczeniami.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi GIOŚ, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska oraz innymi organami i jednostkami realizującymi zadania związane z gospodarką wodno-ściekową.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub magisterskie na kierunku ochrona środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze postępowań administracyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień dotyczących praktycznej eksploatacji oczyszczalni ścieków, inżynierii środowiska lub oczyszczania ścieków
 • Znajomość przepisów Kpa
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, w szczególności dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność redagowania pism administracyjnych
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość pozwoleń wodnoprawnych
 • Znajomość wymagań Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)
 • Znajomość przepisów dotyczących instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami oraz kompetencji organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami
 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS
 • Obsługa programów: Legalis, LEX

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie kursów i szkoleń z obszaru ochrony środowiska
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „ 39/DI/2019/”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Generalny m.witkowska@gios.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 • Informacje o odbiorcach danych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wg. mnożnika kwoty bazowej 1,95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 369-22-21.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 567

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Mikulska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/Departament Organizacyjno-Finansowy

Wprowadzono: 16.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×