Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 4384ARCHIWALNE z dnia 11.10.2016 r.

 • Oferty do
  17

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: obsługi logistycznej Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG

Wydział V Informacji Migracyjnej Zarządu do Spraw CudzoziemcówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa - praca w terenie (załatwianie spraw poza budynkiem KGSG związanych z przygotowywaniem wizyt delegacji krajowych i zagranicznych) - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniu biurowym - praca w godzinach 8.15-16.15 - oświetlenie naturalne i sztuczne - praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie - obsługa urządzeń biurowych (faks, telefon, skaner, niszczarki dokumentów) - budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych - brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw kadrowych funkcjonariuszy i pracowników Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG związanych m.in. z: sporządzaniem projektów wniosków personalnych, ewidencjonowaniem czasu służby/pracy, prowadzeniem kart urlopowych, wykazu badań profilaktycznych w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zarządu;
 • prowadzenie planów oraz organizowanie szkoleń funkcjonariuszy i pracowników Zarządu do Spraw Cudzoziemców a także opiniowanie planów i potrzeb szkoleniowych komórek właściwych w sprawach cudzoziemców w celu umożliwienia prawidłowego rozwoju zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników pionu do spraw cudzoziemców;
 • przygotowywanie i organizowanie spotkań oraz delegacji służbowych kierownictwa Zarządu; - rozliczanie preliminarzy kosztów wizyt delegacji przyjeżdżających na zaproszenie Dyrektora Zarządu, dokonywanie rozliczeń w imieniu uczestników podróży służbowej poza granicami kraju w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi finansowo - logistycznej Zarządu;
 • wydawanie i prowadzenie ewidencji wydawanych delegacji służbowych, w celu właściwego zabezpieczenia działalności służbowej Zarządu;
 • realizacja zadań związanych z zaopatrywaniem terenowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w blankiety dokumentów oraz druki protokołów i pouczeń poprzez bieżące monitorowanie potrzeb, w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania czynności z zakresu postępowań administracyjnych z cudzoziemcami;
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych (przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów) na podstawie posiadanego upoważnienia, w celu zapewnienia terminowego obiegu dokumentów w Zarządzie;
 • porządkowanie oraz przygotowywanie dokumentacji Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG do brakowania oraz archiwizacji w celu zapewnienia dokumentom właściwej ochrony.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy - w administracji lub pracy biurowej
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • asertywność,
 • umiejętność przekonywania oraz argumentowania swojego stanowiska,
 • rzetelność, terminowość, komunikatywność, kreatywność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w środowisku Windows,
 • po zatrudnieniu osoba musi zostać przeszkolona z zakresu: ochrony informacji niejawnych, obiegu informacji jawnych i niejawnych w Straży Granicznej, z zakresu ochrony danych osobowych,
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
  AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
  02-514 WARSZAWA
  z dopiskiem "oferta pracy - specjalista ZCU KGSG oraz numer ogłoszenia"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1750 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione (OPATRZONE DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA) dokumenty i oświadczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 4001

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Szulim

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 11.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×