Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 42675ARCHIWALNE z dnia 12.02.2019 r.

 • Oferty do
  22

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: analiz i prognoz ruchu

Specjalista ds. analiz i prognoz ruchu w Departamencie Strategii i Studiów/ Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu/ Zespół ds. Modelowania i Prognoz RuchuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad
Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•   stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
•   podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
•   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
•   praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
•   praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   praca w pokoju wieloosobowym,
•   pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
•   praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Pracownikom oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

ZAKRES ZADAŃ

 • wspieranie procesu oceny i weryfikacji analiz i prognoz ruchu zlecanych przez GDDKiA oraz współodpowiedzialność za wybrane aspekty tego zadania,
 • współodpowiedzialność i wspieranie utrzymania, aktualizacji, weryfikacji i wprowadzania zmian m. in. w Krajowym Modelu Ruchu (KMR) i tworzonych Regionalnych Modelach Ruchu (RMR) oraz udział w ustalaniu zasad dotyczących budowy modeli ruchu przy wykorzystaniu anglojęzycznej literatury i anglojęzycznego oprogramowania do modelowania ruchu,
 • opracowywanie, aktualizacja i udostępnianie jednolitych wymagań, założeń i danych wyjściowych do wykonywania na potrzeby GDDKiA analiz i prognoz ruchu oraz wspieranie archiwizacji opracowań prognoz ruchu opiniowanych w Wydziale,
 • wspieranie procesu prowadzenia prac związanych z analizą elementów planowanej sieci drogowej pod kątem wybranych kryteriów w celu właściwego i optymalnego wyboru korytarza i wariantu przebiegu planowanej drogi,
 • wspieranie procesu gromadzenia danych statystycznych o sieci dróg publicznych przesyłanych przez jednostki samorządowe i Oddziały GDDKiA oraz ich weryfikacji pod względem merytorycznym i technicznym,
 • wspieranie prac związanych z przygotowaniem materiałów przetargowych (projekty SIWZ, opisy przedmiotu zamówienia, umowy itp.) dotyczących zbierania, archiwizowania, przetwarzania, prognozowania i udostępniania danych o ruchu,
 • wspieranie organizacji i przeprowadzanie pomiarów, w tym przeprowadzanie kontroli pomiarów i badań w terenie. udział w koordynacji przeprowadzania pomiarów ruchu m.in.: na skrzyżowaniach dróg krajowych z liniami kolejowymi, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi oraz innych pomiarów prowadzonych we współpracy z Oddziałami. Przetwarzanie dostępnych wyników badań i pomiarów na potrzeby wykonania analiz i prognoz ruchu drogowego,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności drogowej lub transportowej,
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze drogownictwa lub transportu,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • wiedza z zakresu modelowania sieci drogowej i prognozowania ruchu drogowego, w tym znajomość zagadnień z zakresu planowania transportowego,
 • znajomość obsługi baz danych i statystyki matematycznej (w tym podstawowa znajomość rachunku macierzowego),
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (w szczególności Excel, Word) w stopniu zaawansowanym,
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania oprogramowania GIS w zakresie wykonywania analiz przestrzennych,
 • znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu,
 • podstawowa znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych; Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o drogach publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu i badaniami podróży,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe o specjalności: Inżynieria ruchu lub planowanie układów transportowych,
 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w zakresie zastosowania narzędzi do modelowania i prognozowania ruchu.
 • znajomość języka angielskiego (poziom C1) lub francuskiego (poziom. B1) lub niemieckiego (poziom B1),
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania związanego z modelowaniem i prognozowaniem ruchu np. EMME lub VISUM,
 • znajomość krajowej i międzynarodowej sieci drogowej,
 • posiadanie praktycznych umiejętności w weryfikacji i aktualizacji baz danych oraz wykorzystywania rachunku macierzowego przy weryfikacji modelu sieci i ruchu drogowego,
 • dobra znajomość metod obliczania przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-874 Warszawa,
  Ul. Wronia 53 ( z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DSS 2)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn.zm.).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru, a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
- analiza formalna dokumentów,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18;

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 440

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 12.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×