Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 40708ARCHIWALNE z dnia 10.01.2019 r.

 • Oferty do
  23

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Biura Obrony i Informacji NiejawnychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Pracownikom oferujemy: – umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy) – trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych – pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych) – możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa. Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

ZAKRES ZADAŃ

 • planowanie i koordynowanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w zakresie funkcjonowania Ministerstwa, w tym: - udział w pracach związanych z aktualizacją Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, - uczestniczenie w pracach związanych z aktualizacją Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, w tym uzgadnianie aktualizacji Raportu z jednostkami organizacyjnymi resortu, - koordynacja realizacji zadań związanych z opracowywaniem i aktualizacją Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra, - organizowanie procesu szkolenia i ćwiczeń na potrzeby zarządzania kryzysowego, - współpraca z instytucjami dydaktycznymi, których przedmiotem działalności są zagadnienia zarządzania kryzysowego lub ochrony infrastruktury krytycznej
 • monitorowanie i zapewnienie bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w zakresie funkcjonowania Ministerstwa, w tym: - organizowanie systemu informowania o potencjalnych zagrożeniach oraz działaniach podjętych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania struktur zarządzania kryzysowego, - informowanie członków kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra – poprzez sporządzanie Raportów; w przypadkach pilnych informowanie dyżurnego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, - współdziałanie, w zakresie monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami DAR gospodarka morska, gospodarka wodna i żegluga śródlądowa podległymi Ministrowi, - opracowywanie analiz i opinii oraz dokonywanie oceny możliwości wystąpień zagrożeń lub ich rozwoju, a także gromadzenie informacji o zagrożeniach na potrzeby Ministra, w oparciu o informacje przekazywane przez służby dyżurne jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra
 • organizowanie współpracy cywilno-wojskowej w zakresie właściwości Ministerstwa, w tym: - uczestniczenie w pracach międzyresortowych grup roboczych ds. zaangażowania resortów cywilnych w przedsięwzięcia i operacje wojskowe - prowadzenie uzgodnień z urzędem obsługującym Ministra ON dotyczących dokumentów planistycznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniami obronnymi w Ministerstwie, - tworzenie warunków organizacyjnych i utrzymanie punktu kontaktowego do realizacji zadań państwa – gospodarza (Host Nation Support – HNS) wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych przebywających na terytorium Polski
 • organizowanie i realizacja planowania operacyjnego w zakresie funkcjonowania Ministerstwa, w tym: - analiza potrzeb i ustawowych obowiązków w zakresie realizacji zadań operacyjnych niezbędnych do wykonywania w ramach przygotowań obronnych w Ministerstwie, - opracowywanie i aneksowanie planów operacyjnych funkcjonowania DAR (POFDAR) gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wykonywanie zadań związanych z ich uzgadnianiem i wdrażaniem, - koordynacja i realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, - nadzór nad przygotowywaniem planów i organizowanie procesu osłony technicznej infrastruktury portowej i transportu morskiego do funkcjonowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, - organizowanie i utrzymanie systemu stałych dyżurów oraz nadzorowanie i jego wykonania w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych
 • kierowanie bezpieczeństwem narodowym w zakresie funkcjonowania Ministerstwa, w tym: - planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w przypadku wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, - opracowanie i aktualizacja dokumentacji organizacyjnej i operacyjnej funkcjonowania stanowisk kierowania Ministra, - występowanie do właściwych terytorialnie organów administracji z wnioskami w sprawie przeznaczenia na rzecz obrony obiektów planowanych do wykorzystania jako zapasowe miejsca pracy Ministra, - opracowanie i aktualizacja planów przemieszczenie Ministra do SK-ZMP

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej lub w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym lub obronnością państwa
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych lub wyrażenie zgody na odbycie takiego szkolenia
 • Wiedza z zakresu organizacji systemu zarządzania kryzysowego w administracji publicznej oraz zasad reagowania na zagrożenia
 • Wiedza z zakresu organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego
 • Wiedza z zakresu organizacji planowania operacyjnego w administracji publicznej
 • Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania systemu HNS w państwie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie bezpieczeństwa narodowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym lub obronnością państwa
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET lub oświadczenie o wyrażaniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa
 • Kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie takiego szkolenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BOiIN-4/19

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.Liczba odwiedzin: 2261

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Udostępnił: Paulina Przewuska

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 10.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×