Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 39265ARCHIWALNE z dnia 07.12.2018 r.

 • Oferty do
  27

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Agendy Rozwojowej 2030 w Departamencie Analiz GospodarczychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
–   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
–   zagraniczne wyjazdy służbowe - kilka razy w roku
–   obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
–   praca w pokoju wieloosobowym
–   praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
–   węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
–   winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
–   wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
–   ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • 1. Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów informacyjnych dot. celów zrównoważonego rozwoju oraz spójności polityk na rzecz rozwoju • przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc. • opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej materiałów promocyjnych • przygotowanie treści merytorycznej materiałów prasowych oraz informacji umieszczanych na stronie internetowej ministerstwa
 • 2. Monitorowanie wdrażania strategii i programów – w szczególności implementacji przez Polskę Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju: • tworzenie systemu wskaźników (m.in. wytycznych, metodologii liczenia, definicji, etc.) • organizowanie i uczestnictwo w grupach/ zespołach dotyczących wskaźników • tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania • sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem • sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji Agendy 2030
 • 3. Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych) na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych, polityk, programów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego finansowania oraz analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, w tym pod kątem uwzględnienia celów w politykach UE (polityka spójności) • formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w obowiązujących i projektowanych dokumentach strategicznych, w tym dotyczących kierunków interwencji polityk publicznych również w ramach polityki spójności • identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. w efektywnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym • formułowanie raportów/ rekomendacji/ informacji w zakresie globalnych wyzwań rozwojowy i ich wpływu na kształtowanie polityk eliminujących nierówności społeczne również przy wykorzystaniu instrumentów polityki spójności
 • 4. Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych departamentu/wydziału • tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń • zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.) • przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) • zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych
 • 5. Prowadzenie obsługi procesu przygotowywania dokumentów w ramach systemu realizacji (w tym: wytycznych, instrukcji, podręczników) • przygotowywanie projektów dokumentów w ramach systemu realizacji • opiniowanie projektów dokumentów w ramach systemu realizacji • uzgadnianie i konsultowanie projektów dokumentów w ramach systemu realizacji • reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami dokumentów w ramach systemu realizacji
 • 6. Prowadzenie obsługi udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa • przygotowywanie instrukcji/ materiałów dla przedstawicieli Ministerstwa • udział w spotkaniach i posiedzeniach • przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze polityki gospodarczej/społecznej/środowiskowej/współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego, poziom B2
 • wiedza z zakresu współpracy międzynarodowej, w tym problematyka funkcjonowania organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, OECD i UE
 • znajomość problematyki polityki rozwoju, w tym kwestii zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Agendy 2030 ONZ
 • znajomość aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz strategii rozwoju gospodarczego Polski
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • komunikacja, w tym umiejętność syntetycznego ujmowania wniosków i jasnego redagowania informacji
 • myślenie analityczne, w tym umiejętność dokonywania analiz i ocen zjawisk ekonomicznych
 • obsługa MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DAG_101
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55.

2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.

5.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

6.      Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w  miejscu  powszechnie  dostępnym  w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

7.      Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.

8.      Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

9.      Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

10.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

11.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

12.    W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13.   Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
–   oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://mpit.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej.html
–   oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
–   dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
–   w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
–   w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mpit.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 262 99 42.Liczba odwiedzin: 955

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Tupaj

Komórka organizacyjna: BZL

Wprowadzono: 07.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×