Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 29284ARCHIWALNE z dnia 21.06.2018 r.

 • Oferty do
  6

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kontroli

w Wydziale Obrotu Leśnym Materiałem RozmnożeniowymMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

BIURO NASIENNICTWA LEŚNEGO
UL. RAKOWIECKA 30
02-528 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- krajowe wyjazdy służbowe, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, - praca w terenie, w środowisku leśnym, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, - wysiłek fizyczny, - obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca na I piętrze budynku (budynek z windą), przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w pokoju bez klimatyzacji.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola leśnego materiału podstawowego, podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymogów określonych w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz przepisach wykonawczych,
 • kontrola producentów i dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego pod kątem wymagań jakościowych oraz przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie,
 • kontrola przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe leśne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie leśnictwa.
 • prawo jazdy kat. B (czynny kierowca)
 • biegłość w obsłudze komputera, programów biurowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarek internetowych)
 • znajomość przepisów ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym wraz z aktami wykonawczymi
 • zdolność analitycznego myślenia i syntezy
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres związany z kontaktami zewnętrznymi
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  BIURO NASIENNICTWA LEŚNEGO
  UL. RAKOWIECKA 30
  02-528 WARSZAWA
  w zamkniętej kopercie z napisem: "NABÓR"
  Dokumenty można złożyć również w postaci elektronicznej e-mailem lub za pośrednictwem ePUAP, w obu przypadkach opatrzone kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Biuro Nasiennictwa Leśnego, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD@bnl.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dbiorcą danych jest Biuro Nasiennictwa Leśnego, dane nie są przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem tel. (22) 646 76 36, 646 78 33 w. 11.
W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji.
Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie ofert, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub poprzez e-mail.
Proponowane wynagrodzenie: ok 3300 zł brutto miesięcznie.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
- rozmowa kwalifikacyjna lub inne formy sprawdzenia wiedzy.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymaganie dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymaganie dokumenty i podpisane oświadczenia.

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU ZASTĘPSTWA NIEOBECNEGO CZŁONKA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ!!!Liczba odwiedzin: 3320

Wytworzył/odpowiada:

Jednostka organizacyjna: Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Fujak

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 21.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×