Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 25321ARCHIWALNE z dnia 16.04.2018 r.

 • Oferty do
  26

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Zespole do spraw Ochrony Przeciwpożarowej Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji



Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie, - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych – praca na wysokości pow. 3m, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie przeglądów obiektów Komendy Głównej Policji pod kątem dostosowania ich do wymogów przepisów ppoż w szczególności w zakresie ilości i jakości sprzętu i urządzeń ppoż oraz drożności dróg ewakuacyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego,
 • kontrolowanie stanu i sprawności technicznej podręcznego sprzętu gaśniczego, (10% sprzętu rozmieszczona na zewnątrz budynków), w celu zapewnienia sprawności technicznej sprzętu przeciwpożarowego oraz ustalenia jego faktycznego stanu i ewentualnego zakwalifikowania do naprawy przez firmy zewnętrzne lub wybrakowania i utylizacji,
 • doposażanie obiektów i pomieszczeń Komendy Głównej Policji w niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i pożarowe, prowadzenie podręcznego warsztatu i magazynu sprzętu gaśniczego, jak również ewidencji ilościowej podręcznego sprzętu gaśniczego, zapewniającego prawidłową gospodarkę sprzętem gaśniczym Komendy Głównej Policji,
 • opracowywanie protokołów z przeglądów obiektów i pomieszczeń Komendy Głównej Policji oraz analiz stanu zabezpieczenia, w celu przedstawienia stanu faktycznego zabezpieczenia ppoż kierownictwu biura oraz przygotowywanie zaleceń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe i informowanie wyspecjalizowanych komórek Komendy Głównej o stwierdzonych brakach i potrzebach w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych, odgromowych, wodnych itp.,
 • wprowadzanie danych do Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości (SESPol) w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu przedłożenia kierownictwu informacji dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • dozorowanie prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne wynikłych z ewentualnych napraw czy też konserwacji urządzeń i instalacji ppoż,
 • opiniowanie zamierzeń remontowych i uczestnictwo w komisjach odbioru obiektów i pomieszczeń Komendy Głównej Policji nowo wybudowanych, modernizowanych, remontowanych, w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • opracowywanie i przygotowywanie procedur ewakuacji oraz szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i zapoznania pracowników z trybem postępowania w sytuacjach zagrożenia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie pożarnictwa,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa pożarowego,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office),
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • operatywność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • umiejętność przewidywania,
 • szybkość działania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „specjalista ZOP/BLP-WIR BKGP 8/18”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl.

Proponowane warunki zatrudnienia: mnożnik 2,0103 kwoty bazowej.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.



Liczba odwiedzin: 2217

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Leszczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 16.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×