Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 22990ARCHIWALNE z dnia 27.02.2018 r.

 • Oferty do
  9

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale do spraw Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego



Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, - praca w stresie, - odpowiedzialność, w tym karna za efekty pracy, - praca wymaga koncentracji, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Samodzielna weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym zawiadomień o skazaniach przesyłanych przez właściwe organy państw obcych: państwa członkowskie UE i państwa trzecie, sygnatariuszy umów z RP o współpracy w tym analiza przesłanych danych personalnych oraz danych zgromadzonych zarówno w aplikacji lokalnej KRK, jak i w systemie PESEL;
 • Samodzielne wydawanie uprawnionym podmiotom zagranicznym zaświadczeń z KRK, w ramach międzynarodowej współpracy w sprawach karnych, analiza podstawy prawnej wniosku albo zapytania, weryfikacja stanu prawnego zgromadzonych skazań i danych personalnych przed udzieleniem informacji oraz weryfikacja aktualności zgromadzonych skazań;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, w języku obcym, z właściwymi organami państw obcych, w zakresie przesłanych do Rejestru zapytań lub uzyskanych odpowiedzi na zapytania;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, w języku obcym, z właściwymi organami państw obcych, w zakresie przesłanych do Rejestru zawiadomień o skazaniach;
 • Udzielanie odpowiedzi uprawnionym podmiotom zagranicznym, krajowym oraz osobom fizycznym na pisma dotyczące wyjaśnienia kwestii merytorycznych i formalnych związanych z wydawanymi w obrocie międzynarodowym zaświadczeniami i przesyłanymi pomiędzy państwami zawiadomieniami o skazaniach;
 • Zawiadamianie właściwych organów państw obcych o skazaniach obywateli tych państw przez sądy polskie oraz o późniejszych efektach postępowań wykonawczych i zatarciach skazań, w tym przygotowanie merytoryczne dokumentów przed wysłaniem oraz analiza dotycząca celowości wysłania informacji;
 • Występowanie, na wniosek uprawnionych organów krajowych lub osób fizycznych, o udzielenie informacji o karalności do innych państw, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prowadzenie korespondencji z właściwymi organami tych państw;
 • Opracowanie nadesłanych zawiadomień o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw trzecich do przekazania do tłumaczenia przez tłumaczy przysięgłych, w tym analiza przekazanych dokumentów, danych personalnych pod kątem możliwości jednoznacznego zidentyfikowania osoby skazanej oraz wstępne określenie rodzaju popełnionego czynu zabronionego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym,
 • znajomość przepisów UE dotyczących wymiany informacji o skazaniach,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka niemieckiego na poziomie B2
 • doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, umiejętność negocjowania, zorientowanie na osiąganie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B1
 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku związanym z weryfikacją i przetwarzaniem danych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość wymaganego języka wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość innego języka roboczego UE na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej (fakultatywnie),
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3579,03 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 1,91).

List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.



Liczba odwiedzin: 2355

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Okuń-Kadej

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 27.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×