Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 22794ARCHIWALNE z dnia 22.02.2018 r.

 • Oferty do
  28

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: obsługi administracyjnej nieruchomości Ministerstwa Środowiska

w Wydziale Logistyki w Biurze Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości) - praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie czynności administratora powierzchnią nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa Środowiska, w tym prowadzenie bazy danych w zakresie administrowania (uwzględniającej rodzaj powierzchni, metraż, ilość pomieszczeń itp.)
 • Analizowanie i rozliczanie opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości na podstawie przekazanych przez Wydział Techniczno-Gospodarczy informacji o wysokości zużycia przez poszczególnych najemców służbowych lokali mieszkalnych oraz podnajemców powierzchni biurowej i komercyjnej oraz przekazywanie danych w tym zakresie do komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych celem wystawiania faktur lub not obciążeniowych
 • Nadzorowanie realizacji umów z najemcami służbowych lokali mieszkalnych, podnajemcami powierzchni biurowej i komercyjnej oraz dostawcami mediów, w tym sporządzanie nowych umów, aneksów do umów, przedkładanie propozycji regulaminów wewnętrznych w zakresie działań administratora, prowadzenie windykacji należności wynikających z umów najmu, naliczanie odsetek od niezapłaconych należności
 • Prowadzenie ewidencji najemców służbowych lokali mieszkalnych oraz podnajemców powierzchni biurowej i komercyjnej, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej obsługi lokali celem kontroli wpłat oraz uzgadniania z komórką organizacyjną właściwą do spraw finansowych poprawności księgowań oraz sald rachunków rozliczeniowych na koniec każdego miesiąca
 • Monitorowanie realizacji umowy w zakresie prowadzenia rachunku bankowego Ministerstwa do obsługi kart płatniczych, w tym przygotowywanie zapytania ofertowego, udział w uzgodnieniach dotyczących umowy oraz aneksów, sporządzanie miesięcznych zestawień transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych i przekazywanie danych do komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych
 • Planowanie dochodów z tytułu najmu oraz analizowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministerstwa Środowiska, a także analizowanie zasadności i wysokości opłat ponoszonych przez Ministerstwo Środowiska z tytułu pokrywania kosztów mediów: usług telekomunikacyjnych, dostaw energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości itp.
 • Udział w ustalaniu planu oraz harmonogramu wydatków Ministerstwa na dany rok budżetowy w obszarze realizowanych zadań oraz monitorowanie wysokości i terminowości tych wydatków celem zapewnienia prawidłowej realizacji planu rzeczowo-finansowego
 • Przygotowywanie zestawień okresowych w zakresie kosztów administrowania budynkiem Ministerstwa Środowiska

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie administrowania nieruchomością lub w obsłudze kont kontrahentów/klientów w obszarze finansowo-księgowym
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Dobra znajomość ustaw: Kodeksu cywilnego w zakresie wykonywanych zadań (w szczególności Księgi pierwszej - części ogólnej, zawierania umów, zobowiązań), o ochronie danych osobowych
 • Podstawowa znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych
 • Umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub z zakresu nauk o administracji
 • doświadczenie zawodowe: w jednostkach sektora finansów publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania nieruchomością lub w obsłudze kont kontrahentów/klientów w obszarze finansowo-księgowym (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub z zakresu nauk o administracji
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: BDGsp8/2018.

  W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji.
  Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Nabór na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. zadanie praktyczne typu case study
4. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Weryfikacja wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptowane są jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem). Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.

Dokumenty wymienione w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.

Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska

•   umowa o pracę
•   dodatek stażowy od 5% do 20%
•   dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
•   elastyczny czas pracy
•   indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
•   pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
•   możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
•   zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
•   dogodna lokalizacja
•   stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo
•   praca zgodnie z systemem ekozarządzania

Informacje dodatkowe

•   Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
•   Ministerstwo Środowiska jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
•   Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
•   Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Środowiska.
•   Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
•   Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

ZAPRASZAMY!Liczba odwiedzin: 2224

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Anna Predel

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 22.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×