Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 22655ARCHIWALNE z dnia 20.02.2018 r.

 • Oferty do
  3

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: przygotowywania analiz i raportów w zakresie funkcjonowania rynku usług pocztowych

w Wydziale Analiz i Sprawozdawczości w Departamencie Rynku PocztowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

UKE ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa

Adres urzędu:

UKE ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; - budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych - obecność podjazdu; - praca w pokoju, który jest klimatyzowany; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; - permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w zbieraniu, analizowaniu oraz przetwarzaniu danych i informacji dotyczących działalności podmiotów świadczących usługi pocztowe, tworzeniu baz danych w zakresie rynku pocztowego krajowego i europejskiego oraz przygotowywaniu materiałów, projektów sprawozdań i raportów;
 • udział w monitorowaniu zasad taryfowych oraz przygotowywaniu analiz kosztów i cen usług pocztowych w szczególności usług powszechnych, w tym projektów cenników usług powszechnych, projektów cenników dostępu do elementów infrastruktury pocztowej, projektów regulaminów świadczenia usług powszechnych, projektów regulaminów dostępu do elementów infrastruktury pocztowej oraz planu działań naprawczych operatora wyznaczonego;
 • udział w przeprowadzaniu badania społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne oraz w przeprowadzaniu badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym uzyskanego przez operatora wyznaczonego, a także w opracowywaniu metodyki badań weryfikacji prawidłowości realizacji badań i ich wyników oraz w publikacji w BIP UKE raportu rocznego zawierającego wyniki badań;
 • udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi do ankiet i kwestionariuszy oraz innych dokumentów statystyczno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku pocztowego, także w ujęciu międzynarodowym zgodnie z właściwością Wydziału;
 • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym w opracowywaniu projektów postanowień i decyzji w szczególności w zakresie: nakładania kar pieniężnych na operatorów za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, ustanawiania odstępstw dla operatora wyznaczonego od obowiązku świadczenia usług powszechnych;
 • udział w kontroli operatorów pocztowych, w tym operatora świadczącego usługi powszechne;
 • udział w przygotowywaniu odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z właściwością Wydziału;
 • udział w pracach grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) zgodnie z właściwością Wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o dostępie do informacji publicznej;
 • znajomość dyrektyw pocztowych UE;
 • umiejętności: prawidłowej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i odpowiedniego zastosowania przepisów prawa, analizy/syntezy informacji oraz wyciągania stosownych wniosków i ich odpowiedniej prezentacji graficznej, obsługi programu MS Excel;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Specjalista – DRP/WAS/4’’

  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
-   sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
-   test wiedzy;
-   test językowy;
-   test kompetencyjny;
-   zadanie praktyczne – Excel;
-   rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.Liczba odwiedzin: 3040

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Elżbieta Oknińska

Komórka organizacyjna: Biuro Administracji i Kadr

Wprowadzono: 20.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×