Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 20147ARCHIWALNE z dnia 04.01.2018 r.

 • Oferty do
  17

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: budżetu i sprawozdawczości

w Wydziale programowania, sprawozdawczości i pomocy technicznej, Departament Funduszy i Spraw EuropejskichMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Warszawa, ul. Tamka 3

Adres urzędu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

WARUNKI PRACY

- wejście główne do budynku od strony ul. Tamka przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, - praca w pokoju wieloosobowym na parterze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka, - praca pod presją czasu, - podejmowanie decyzji w warunkach stresu, - obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawozdawczość z realizacji programów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w celu moniorowania realizacji Programów;
 • Przygotowywanie Finansowych Raportów Okresowych dla programów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w celu rozliczenia Programów na poziomie Operatora;
 • Prowadzenie analizy ryzyka w zakresie procesów związanych z wdrażaniem PO IiŚ oraz pozostałych zadań departamentu, w celu realizacji wymogów kontroli zarządczej;
 • Koordynacja prac związanych z raportowaniem o nieprawidłowościach w ramach programów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w celu rozliczenia Programów na poziomie Operatora;
 • Przygotowywanie wkładów do planu budżetu państwa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich ora koordynacja prac związanych z przygotowaniem wkładu do planu zamówień publicznych, w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków na wdrażanie programów (MF EOG i PO IiŚ);
 • Obsługa systemów teleinfomatycznych wspomagających wdrażanie programów realizowanych przez departament w celu monitorowania realizacji programów;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną w celu właściwego realizowania zadań Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy związanej z funduszami europejskimi i/lub sprawozdawczością w jednostkach sektora finansów publicznych i/lub budżetem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość prawa krajowego i unijnego, związanego z polityką regionalną UE; znajomość dokumentów programowych, wytycznych, procedur, regulacji i zasad wdrażania funaduszy strukturalnych UE oraz MF EOG i NMF; znajomość ustawy o finansach publicznych, w tym w kontekście planowania budżetowego; znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Dobra znajomość środowiska Windows oraz umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu MS Office (Excel, Word);
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie rezultatów;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomia/finanse/rachunkowość/zarządzanie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.01.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2950

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Jasiurkowska

Komórka organizacyjna: BKS

Wprowadzono: 04.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×