Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 19916ARCHIWALNE z dnia 03.01.2018 r.

 • Oferty do
  15

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Procesu Decyzyjnego Unii Europejskiej w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy MiędzynarodowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa

WARUNKI PRACY

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • winda w budynku „A”, „B” i „C” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

ZAKRES ZADAŃ

 • Inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie udziału Ministerstwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie transportu drogowego, w tym: uzgadnianie stanowiska Ministerstwa odnośnie do dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; koordynacja obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia instytucji UE i ich organów przygotowawczych na obrady grup roboczych
 • Wykonywanie zadań analitycznych w szczególności w zakresie transportu drogowego, polegających na: analizie projektów aktów prawnych, dokumentów pozalegislacyjnych i stanowisk opracowywanych przez poszczególne instytucje UE, monitoringu procesu legislacyjnego UE oraz monitoringu uzgodnień dokonywanych przez państwa członkowskie UE w zakresie legislacji dyskutowanej na forum UE; analizie zmieniającej się mapy interesów poszczególnych państw członkowskich
 • Udział w przygotowaniu kierownictwa Departamentu oraz przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa na spotkania, posiedzenia i konferencje związane z członkostwem w Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie spraw dot. transportu drogowego (m.in.: Komitet do Spraw Europejskich - KSE, Zespół roboczy do spraw przygotowywania prac KSE, komisje sejmowe i senackie oraz na spotkania dwustronne i wielostronne)
 • Koordynowanie oraz prowadzenie w ramach właściwości Wydziału sprawy Pakietu Mobilności w zakresie inicjatyw dotyczących spraw socjalnych oraz rynkowych (tj. propozycji Komisji Europejskiej rewizji aktów prawnych UE regulujących funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego w UE), która jest procedowana w ramach procesu decyzyjnego UE
 • Inicjowanie, koordynowanie oraz wypracowywanie zapisów do materiałów i dokumentów przyjmowanych w ramach Systemu Oceny Wpływu dla Projektów Europejskich znajdujących się w kompetencji Ministerstwa, w zakresie transportu drogowego
 • Koordynowanie spraw związanych z otrzymywanymi od Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE notyfikacjami decyzji KE, w zakresie transportu drogowego
 • Wspieranie realizacji bieżących spraw finansowo-administracyjnych Wydziału, w tym: wspieranie organizacji oficjalnych spotkań i wydarzeń inicjowanych przez Wydział, wspieranie pracowników Wydziału w organizacji podróży służbowych, koordynowanie zabezpieczenia finansowego Wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie, z zakresu nauk ekonomicznych, stosunków międzynarodowych, europeistyki, prawa, transportu lub filologii (angielskiej, francuskiej lub lingwistyka stosowana obejmująca przynajmniej jeden z tych języków)
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w realizacji zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, współpracy z UE lub transportu drogowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Znajomość procesu decyzyjnego i legislacyjnego Unii Europejskiej
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość Polityki Transportowej Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze transportu drogowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DSW-184”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-16-25.Liczba odwiedzin: 3420

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

Udostępnił: Anna Łacińska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 03.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×