Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 10575ARCHIWALNE z dnia 28.04.2017 r.

 • Oferty do
  15

  maja

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: obsługi finansowej

w Wydziale Monitorowania Systemu Ochrony Zdrowia Oddziału Rozwoju Sytemu Ochrony Zdrowia Departamentu Wojskowej Służby ZdrowiaMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Obrony Narodowej
ul. Królewska 1
00-909 Warszawa

WARUNKI PRACY

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego wydatków oddziału w zakresie rozwoju systemu ochrony zdrowia (w podziale na podmioty i zadania), przeprowadzanie analiz jego realizacji i przedstawianie propozycji zmian w ww. planie.
 • Przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe dla oddziału, korekt tych zapotrzebowań i monitorowanie terminów realizacji zapotrzebowań składanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) i instytuty badawcze (IB) oraz przesyłanie zbiorczych zapotrzebowań Departamentu do Płatnika (Departament Administracyjny lub Departament Budżetowy MON).
 • Przygotowywanie prognozy wydatków budżetowych oddziału w ujęciu dziennym dla kolejnych okresów po składanych zapotrzebowaniach na środki budżetowe w zakresie rozwoju systemu ochrony zdrowia oraz przesyłanie zbiorczej prognozy za Departament do Płatnika.
 • Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie rozwoju systemu ochrony zdrowia.
 • Monitorowanie realizacji umów z zakresu ochrony zdrowia, udział w kontrolach finansowych podmiotów leczniczych dotyczących realizacji ww. umów oraz bieżące rozliczanie pod względem merytorycznym umów i innych kosztów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 • Opracowywanie projektu umowy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ na realizację zadań, które podlegają corocznie dofinansowaniu z budżetu MON, na podstawie przepisów ustawy o publicznej służbie krwi oraz monitorowanie realizacji tej umowy.
 • Prowadzenie rejestru faktur oraz rejestru umów oddziału.
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu Narodowego Rachunku Zdrowia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze ochrony zdrowia lub finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o publicznej służbie krwi, ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wraz z aktami wykonawczymi w zakresie ochrony zdrowia
 • Znajomość: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze ochrony zdrowia lub finansów publicznych ( np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 , poz. 1228 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON,
  Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.)
  Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3700 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 042, 261 840 515.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2477

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Udostępnił: Eliza Zmysłowska-Mróz

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 28.04.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×