Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 60822ARCHIWALNE z dnia 07.02.2020 r.

 • Oferty do
  17

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent prawny

do spraw: postępowań sądowych

Wydział Postępowań Sądowych, Biuro PrawneMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Reprezentowanie, we współpracy z pozostałymi wydziałami Biura, oraz uczestnictwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na rozstrzygnięcia Głównego Inspektora i w sprawach dotyczących sprzeciwów od decyzji Głównego Inspektora oraz wykonywanie, przy współudziale właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu, zastępstwa procesowego Głównego Inspektora przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu;
 • Przygotowywanie projektów: odpowiedzi na skargi, odpowiedzi na sprzeciwy oraz innych pism procesowych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć wojewódzkich inspektorów oraz postępowań z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących rozstrzygnięć Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w przedmiocie umorzenia, odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty kar pieniężnych lub grzywien, w tym przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień oraz innych pism procesowych;
 • Współpraca z pozostałymi wydziałami Biura w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • Sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do zaksięgowania lub wypłaty należności pieniężnych, zasądzonych tytułem zwrotu kosztów sądowych w wyniku postępowań przed sądami administracyjnymi;
 • Bieżąca analiza i upowszechnianie we współpracy z Biurem Nadzoru Inspekcyjnego, Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej i Biurem do spraw Transportu Międzynarodowego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji i wydawania uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym;
 • Współpraca z Gabinetem Głównego Inspektora przy załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu w zakresie właściwości rzeczowej Biura.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o transporcie drogowym, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o czasie pracy kierowców, Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczaniem, orientacja na klienta, komunikatywność, myślenie analityczne, sumienność, organizacja pracy własnej, rozwój zawodowy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej;
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, przewozu odpadów, materiałów szybko psujących się, zwierząt, towarów niebezpiecznych itp.;
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego, umiejętność analizy zapisów urządzenia rejestrującego czas pracy kierowców, znajomość przepisów Rozporządzenia (WE) 561/2006.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, przewozu odpadów, materiałów szybko psujących się, zwierząt, towarów niebezpiecznych itp..

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w CV: BDG.110.13.2020.1422

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:

https://bip.gitd.gov.pl/praca/oferty-pracy/dane-osobowe-klauzula-informacyjna/

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferujemy:
•   przewidywany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 1,65;
•   stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;
•   regularnie wypłacane wynagrodzenie;
•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
•   łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;
•   dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;
•   nagrody – w zależności od wyników pracy;
•   różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;
•   możliwość rozwoju zawodowego;
•   wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
•   pakiet socjalny, w tym: kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie naboru stosowane są następujące techniki i metody:
•   weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
•   weryfikacja wiedzy,
•   weryfikacja umiejętności,
•   rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera: https://gitd.gov.pl/kariera/

Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów.Liczba odwiedzin: 2010

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Udostępnił: Arkadiusz Leśniewski

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr i Rekrutacji

Wprowadzono: 07.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×