Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 48439ARCHIWALNE z dnia 30.05.2019 r.

 • Oferty do
  13

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent prawny

w Zespole Analiz Orzecznictwa Departamentu PrawnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

WARUNKI PRACY

• telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym (infolinia prawna), • praca biurowa przy komputerze, • miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, • w budynku jest 5 wind, • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe, • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • analiza orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, Sądu Najwyższego w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w związku z przygotowywaniem opinii prawnych, podejmowaniem czynności procesowych przez Prezesa Urzędu oraz sankcjonowaniem naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych,
 • dokonywanie przeglądu orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w celu realizacji uprawnień Prezesa Urzędu w zakresie zaskarżania orzeczeń Izby,
 • przygotowywanie projektów pism stanowiących odpowiedzi na wnioski o wniesienie skargi na orzeczenia KIO oraz wnioski o przystąpienie do toczącego się postępowania sądowego,
 • przygotowywanie wykazów, zbiorów, analiz i opracowań dotyczących orzecznictwa organów orzekających w sprawach zamówień publicznych,
 • współpraca z radcami prawnymi i innymi osobami, którym zostało powierzone przygotowywanie projektów: skarg Prezesa Urzędu na orzeczenia Izby, przystąpień Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w zakresie przeglądu i doboru orzecznictwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego UE na poziomie dobrym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w obszarze zamówień publicznych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego lub innego języka obcego UE na poziomie dobrym
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A
  02-676 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

 • Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, e-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
  Inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Furgalska, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, e-mail: IOD.UZP@uzp.gov.pl
 • Informacje o odbiorcach danych
  Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w związku z procesem naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
 • Okres przetwarzania danych
  Dane osobowe kandydatów są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na dane stanowisko pracy w służbie cywilnej (z zastrzeżeniem 3 miesięcy od daty zatrudnienia kandydata, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy inspektora ochrony danych e-mail: IOD.UZP@uzp.gov.pl
  - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podstawa prawna przetwarzania danych
  -art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do UZP – w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Urzędu Zamówień Publicznych).
Przewidziany mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1,6 + dodatek za wysługę lat zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska, komórki organizacyjnej i numeru ogłoszenia, o które ubiega się kandydatka/kandydat.
Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, lecz będzie stanowiło potwierdzenie spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatkę/kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie internetowej: https://uzp.bip.gov.pl/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej-w-uzp.html
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 458 78 54.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3360

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Udostępnił: Aneta Kasza

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Finansowe

Wprowadzono: 30.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×