Ministerstwo Energii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 55286ARCHIWALNE z dnia 04.10.2019 r.

 • Oferty do
  14

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: polityki energetycznej UE

w Wydziale Polityki Energetycznej UE w Departamencie Spraw MiędzynarodowychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 WarszawaWARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem propozycji zapisów stanowiska Polski w zakresie kompetencji Ministra na posiedzenia Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) i grup roboczych Rady UE oraz monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających dla resortu z tych posiedzeń
 • Koordynowanie przygotowania stanowiska Ministra w odniesieniu do problematyki będącej przedmiotem prac i decyzji Komitetu do Spraw Europejskich (KSE), w tym opinii i stanowisk do dokumentów wnoszonych przez inne resorty
 • Podejmowanie działań na rzecz wypracowania projektów stanowisk RP do projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE pozostających w kompetencji Ministra
 • Identyfikowanie tematów z zakresu kompetencji Ministra i powiązań między procesami prowadzonymi w ramach poszczególnych formacji Rady, a także wskazywanie priorytetów w procesie legislacyjnym oraz przedkładanie propozycji w tym zakresie
 • Prowadzenie działań na rzecz zapewnienia spójności stanowiska Ministerstwa, prezentowanego w ramach prac organów Rady UE, dla których Ministerstwo pełni rolę instytucji wiodącej i współpracującej oraz monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających dla resortu z tych posiedzeń
 • Analizowanie polityk sektorowych UE, strategii wieloletnich, planu i programu prac Rady UE oraz innych dokumentów programowych UE, a także przebiegu prac na forum Rady UE w zakresie formacji Rady UE, dla których Ministerstwo pełni rolę instytucji wiodącej i współpracującej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość problematyki integracji europejskiej, procesu decyzyjnego UE, podstaw prawa UE
 • Znajomość zagadnień z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, w tym umiejętności z zakresu wystąpień publicznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, integracja europejska, ekonomia
 • Znajomość innego niż język angielski języka roboczego UE na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż język angielski języka roboczego UE na poziomie B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DSM- 61”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Energii, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6;

2.     W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych: iodo@me.gov.pl;

3.     Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu zatrudnienia.

4.     Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, oraz ustawy
z dnia 26 czerwca 2016 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106), a także w zakresie przekraczającym art. 22ˡ Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO.

5.     Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3;

6.     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;

7.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

8.     Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego
w Ministerstwie Energii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku braku zatrudnienia przez okres
3 miesięcy.

9.     Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych;

10.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

11.   Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

12.   Kandydowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

13.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się, że bez ich podania nie będzie możliwości podpisania porozumienia;

14.   Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-86-56 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.plLiczba odwiedzin: 874

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Energii w Warszawie

Udostępnił: Beata Kokosza-Domżalska

Komórka organizacyjna: -

Wprowadzono: 04.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×