Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 47871ARCHIWALNE z dnia 22.05.2019 r.

 • Oferty do
  05

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: obsługi finansowo-księgowej

w Biurze Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
•   proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4025,57 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•   umowę o pracę na czas określony,
•   trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
•   pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
•   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
•   ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00,

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•   obsługa klienta wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•   praca przy komputerze,
•   opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej środków w zakresie projektów pomocy technicznej POPT oraz kosztów funkcjonowania ministerstwa:
 • weryfikowanie formalno-rachunkowe i dekretowanie dowodów księgowych
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych w systemie finansowo-księgowym
 • weryfikowanie stanu należności wobec Ministerstwa
 • wystawianie dowodów księgowych i poleceń zapłaty
 • Prowadzenie obsługi w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w tym:
 • weryfikowanie zapisów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych
 • weryfikowanie zgodności danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek
 • Opracowywanie/ uzgadnianie/ monitorowanie planu finansowego a także zgłaszanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym i układzie zadaniowym
 • Poświadczanie wydatków w różnorodnych projektach, w tym opiniowanie dokumentów (np. instrukcji wykonawczych, wytycznych, etc.), przygotowywanie zestawienia wydatków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub inne nieprofilowane wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii/rachunkowości lub nieprofilowane wraz z ukończonymi kursami z zakresu rachunkowości.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zasad rachunkowości
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: BDG 81

  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:

  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/BDG-81

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

·      administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4,

·      kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl,

·      podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z ustawy o służbie cywilnej  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,

·      dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia na to zgody również w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,

·      podstawą prawną przetwarzania danych jest:

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w odniesieniu do danych osobowych o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy

§  art. 9 ust. 2 lit b RODO – w odniesieniu do danych o niepełnosprawności przekazanych przez kandydata w celu skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu

§  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w odniesieniu do pozostałych  danych osobowych

·      zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,

·      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

·      dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia naboru; a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

·      osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 71 63, 22 273 89 22.

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Liczba odwiedzin: 1586

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Beata Bryłka

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 22.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×