Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 43798ARCHIWALNE z dnia 02.03.2019 r.

 • Oferty do
  15

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: obsługi sekretariatu

w Biurze Ministra oraz w Departamencie Partnerstwa Publiczno-PrywatnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
•   proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 642,19 zł brutto, ustalone wg mnożnika 1,9
•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•   umowę o pracę,
•   trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
•   kulturę organizacyjną skierowaną na potrzeby innych (działania CSR),
•   rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów,
•   pakiet socjalny, w tym: platformę My Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, salę ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownię, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•   obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
•   praca przy komputerze,
•   opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.miir.gov.pl/strony/kontakt/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych/

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie i monitorowanie terminarzy spotkań przełożonych, przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom komórki organizacyjnej,
 • obsługiwanie korespondencji i dokumentacji, w tym: kompletowanie/ weryfikowanie i przedkładanie do podpisu uprawnionym osobom dokumentów, sporządzanie projektów pism/ odpowiedzi na korespondencje, ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów, rozdzielanie zadekretowanej korespondencji pomiędzy komórki organizacyjne oraz pracowników komórki organizacyjnej,
 • organizowanie spotkań dla przełożonych, w tym: organizowanie i obsługa protokolarna posiedzeń, spotkań, narad, etc., rezerwowanie sal konferencyjnych, cateringu oraz obsługa gości, interesantów, organizowanie i rozliczanie wyjazdów służbowych (delegacje krajowe i zagraniczne) przełożonych
 • obsługiwanie interesantów, udzielanie informacji, w tym: kierowanie interesantów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do właściwych merytorycznie pracowników, udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Ministerstwo,
 • zapewnianie zaopatrzenia w materiały biurowe i spożywcze, w tym: przygotowywanie zamówień na prasę i publikacje, zapewnianie zaopatrzenia w niezbędne materiały biurowe i spożywcze,
 • archiwizowanie dokumentacji, w tym: archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 ,
 • znajomość zadań i struktury organizacyjnej Ministerstwa,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość zasad obsługi klienta i savoir vivre,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online, klikając w link zamieszczony poniżej w „Innych informacjach”.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: BM DPA_47

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

·      administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4,

·      kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl,

·      podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z ustawy o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,

·      dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia na to zgody również w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,

·      podstawą prawną przetwarzania danych jest:

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w odniesieniu do danych osobowych o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy

§  art. 9 ust. 2 lit b RODO – w odniesieniu do danych o niepełnosprawności przekazanych przez kandydata w celu skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu

§  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych

·      zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,

·      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

·      dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia naboru; a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

·      osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:    http://miir.hrsys.pl/praca/miir/BA-DPA_47


Dodatkowe informacje, dotyczące procesu rekrutacji, w tym ułatwień wynikających z aplikowania online w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 84 50.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Liczba odwiedzin: 2034

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Beata Bryłka

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 02.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×