Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 40679ARCHIWALNE z dnia 09.01.2019 r.

 • Oferty do
  23

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: serwisu technicznego sprzętu teleinformatycznego i konserwacji oprogramowania

w Wydziale Serwisu Sprzętu Teleinformatycznego w Biurze Administracyjno - BudżetowymMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - użytkowanie sprzętu biurowego oraz osprzętu niezbędnego do wykonywania serwisu sprzętu teleinformatycznego, - praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godz. dziennie – obciążenie narządu wzroku - praca w wymuszonej pozycji ciała, - sporadycznie praca polegająca na ręcznym przenoszeniu sprzętu komputerowego, a także przy użyciu wózków ręcznych, - budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru, - budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie prac serwisowych i instalacyjnych sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, diagnozowanie awarii i współpraca przy klasyfikacji sprzętu do napraw lub likwidacji, prowadzenie stałej obsługi serwisowej i eksploatacyjnej sprzętu, w tym urządzeń drukujących i skanujących oraz udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym,
 • wprowadzanie i aktualizowanie informacji w centralnej bazie konfiguracji systemu teleinformatycznego dotyczących sprzętu teleinformatycznego i wykorzystywanego oprogramowania, w celu zapewnienia właściwego gospodarowania sprzętem i oprogramowaniem oraz bezpieczeństwa informacji,
 • udział w działaniach technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych występujących w sieciach teleinformatycznych oraz danych przetwarzanych na skomputeryzowanych stanowiskach pracy w Ministerstwie,
 • prowadzenie ewidencji i obsługi zgłoszeń serwisowych w systemie helpdesk urzędu (obsługa systemu ManageEngine ServiceDesk Plus).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego,
 • umiejętność diagnozowania awarii sprzętu komputerowego,
 • podstawowa znajomość konfiguracji systemu MS Windows od wersji 8.1 oraz oprogramowania MS Office od wersji 2010 wzwyż,
 • znajomość podstawowych zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze obsługi serwisowej sprzętu teleinformatycznego,
 • posiadanie kwalifikacji w zawodzie w zakresie: montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych lub w zakresie administrowania sieciami komputerowymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • komunikatywność,
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami teleinformatycznymi,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych informacji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze obsługi serwisowej sprzętu teleinformatycznego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodzie w zakresie: montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych lub w zakresie administrowania sieciami komputerowymi,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15).
  z dopiskiem: „oferta pracy – referendarz w AB”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się w Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@minrol.gov.pl., tel. 22 623 26 25.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
w służbie cywilnej, tj. na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Administrator, nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.


6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od dnia rozpoczęcia procesu naboru, a następnie będą komisyjnie niszczone.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
oraz ich sprostowania; prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu o ile dane zostały pozyskane na podstawie Pani/Pana zgody i obowiązek ich przetwarzania nie będzie wynikał z przepisów prawa.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej Pani/Pana osoby.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.Liczba odwiedzin: 1936

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Udostępnił: Karolina Hilińska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych

Wprowadzono: 09.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×