Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 37706ARCHIWALNE z dnia 10.11.2018 r.

 • Oferty do
  30

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego, w Wydziale Kontroli Obiektów Jądrowych i NieproliferacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Państwowa Agencja Atomistyki
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

WARUNKI PRACY

Co oferujemy naszym pracownikom? - stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej, - możliwość świadczenia pracy na zasadach telepracy, - elastyczne godziny pracy, - możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, - możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę - możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych. Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie i przeprowadzenie kontroli w obiektach jądrowych oraz innych działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące po uzyskaniu uprawnień inspektora dozoru jądrowego,
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz decyzji wobec operatora obiektu jądrowego oraz eksploatującego składowisko odpadów promieniotwórczych,
 • analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub obiektu jądrowego
 • analizowanie i ocenianie dokumentacji związanej z modernizacjami obiektów jądrowych,
 • analiza i opiniowanie dokumentów otrzymywanych z innych urzędów centralnych i instytucji krajowych i zagranicznych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,
 • opracowywanie wewnętrznych procedur i instrukcji związanych z wydawaniem zezwoleń i prowadzeniem kontroli w obiektach jądrowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: automatyka, energetyka, elektronika, elektrotechnika, inżynieria materiałowa, mechanika, chemia, fizyka,
 • znajomość ustawy Prawo atomowe,
 • znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na poziomie komunikatywnym,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania poświadczenia do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  Kadry
  Ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Z dopiskiem: ws. stanowiska pracy w WKN DBJ/R/WKN

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Państwowa Agencja Atomistyki ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, adres e-mail: iod@paa.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne  stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;  żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA. http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Test wiedzy (w przypadku przejścia przez etap weryfikacji formalnej więcej niż 5 osób).
3. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca (m.in. sprawdzenie umiejętności kandydata komunikowania się w języku angielskim.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76.Liczba odwiedzin: 2184

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Udostępnił: Ewa Kotańska

Komórka organizacyjna: Departament Budżetowo - Organizacyjny

Wprowadzono: 10.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×