Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 22442ARCHIWALNE z dnia 15.02.2018 r.

 • Oferty do
  28

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: nadzoru nad szkołami

w Wydziale Nauki i Oświaty w Departamencie Edukacji MorskiejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

WARUNKI PRACY

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzór nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi w zakresie szkół ponadpodstawowych, które są prowadzone przez Ministra, jednostek podległych, w tym: zatwierdzanie dokumentów (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania), opiniowanie dokumentów, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz przygotowywanie stanowiska Ministra w sprawach dotyczących działalności jednostek i organów podległych i nadzorowanych,
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie Akademii Morskich, Szkół morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, w tym m.in.: zgłaszanie propozycji do wykazu prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem, opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo,
 • udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie Akademii Morskich, Szkół morskich, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, w tym: analiza wpływających z Biura Ministra do konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministra dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów,
 • rozpatrywanie skarg/wniosków/odwołań/petycji w zakresie szkół ponadpodstawowych, które są prowadzone przez Ministra, jednostek podległych, w tym: udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/wnioski/odwołania/petycje, analizowanie składanych skarg/zażaleń/wniosków/odwołań/petycji/interpelacji i innych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/dokumentów,
 • wsparcie przy przygotowywaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie szkół ponadpodstawowych, które są prowadzone przez Ministra, jednostek podległych, w tym opracowywanie prognoz dochodów, przygotowywanie formularzy i przekazywanie ich do właściwej komórki organizacyjnej/ ministra właściwego ds. finansów publicznych i/lub innych organów, opracowywanie/ przekazywanie informacji w zakresie projektu budżetu,
 • wsparcie w gospodarowaniu środkami finansowymi w zakresie szkół ponadpodstawowych, które są prowadzone przez Ministra, w tym: zgłaszanie propozycji/prognoz wydatków i dochodów na kolejne lata budżetowe, stały monitoring wydatków lub dochodów oraz dostępności środków budżetowych, nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi, weryfikowanie merytoryczne dowodów księgowych, wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu szkolnictwa wyższego
 • znajomość Konwencji STCW
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • ogólna znajomość zagadnień prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego z zakresu szkolnictwa morskiego
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie podstawowym (Excel, Word)
 • współpraca
 • komunikacja
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DEM-3/18

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583-88-49.Liczba odwiedzin: 3455

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Udostępnił: Paulina Przewuska

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 15.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×