Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 145ARCHIWALNE z dnia 03.06.2016 r.

 • Oferty do
  13

  czerwca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

w Departamencie Promocji i Wspierania InnowacyjnościMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja strategii promocji własności przemysłowej i działalności Urzędu
 • opracowywanie projektów materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących ochrony własności przemysłowej
 • organizacja lub współorganizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym (konferencje, seminaria, spotkania i wydarzenia okolicznościowe)
 • organizacja konkursów związanych z promocją i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony praw własności przemysłowej
 • współpraca w zakresie promocji działalności Urzędu z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i innymi placówkami naukowymi, organizacjami samorządów zawodowych i przedsiębiorcami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie promocji, komunikacji społecznej, marketingu lub wspierania innowacyjności
 • doświadczenie w zakresie organizacji konferencji, szkoleń i innych działań promocyjnych
 • umiejętność opracowywania materiałów informacyjno-promocyjnych
 • łatwość nawiązywania kontaktu i komunikatywność
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • biegła obsługa komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet)
 • samodzielność
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w pracy w administracji publicznej lub w zakresie współpracy międzynarodowej
 • wiedza w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok wymaganego doświadczenia zawodowego (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.06.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja DPI/SP” oraz numerem ogłoszenia

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3200 PLN plus ew. dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.).

Planowane techniki i metody naboru:
– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
– sprawdzian z zakresu opracowywania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz znajomości języka angielskiego,
– rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067 lub 22 57 90 452.Liczba odwiedzin: 1969

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Udostępnił: Jolanta Durko

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 03.06.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×