Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 69744ARCHIWALNE z dnia 07.10.2020 r.

 • Oferty do
  19

  października

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca prezesa

do spraw: analiz ekonomicznych

Departament Ochrony KonkurencjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach). Zagraniczne wyjazdy służbowe w związku ze spotkaniami grup roboczych ECN. Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami. Kontakty ze stronami postępowania w związku z toczącymi się sprawami. Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie analiz ekonomicznych, wytycznych i opracowań ekonomicznych na potrzeby spraw z zakresu prawa ochrony konkurencji oraz doradzanie w bieżących sprawach z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć, komunikowanie się z departamentem ekonomicznym UOKiK w tym zakresie, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Prowadzenie i współprowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych w sprawach stosowania praktyk ograniczających konkurencję (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską), w tym przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć, w szczególności w zakresie aspektów ekonomicznych danej sprawy, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Analizowanie projektów aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku, co ma zapobiegać wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na konkurencję w gospodarce, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania wyjaśniające lub antymonopolowe prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych UOKiK pod kątem ich ekonomicznej poprawności, a także koordynowanie tych zadań w ramach zespołu.
 • Analizowanie, na podstawie ogólnodostępnych źródeł, funkcjonowania rynków w celu oceny zaistniałej sytuacji, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów pism procesowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w zakresie ekonomicznych aspektów danej sprawy, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: w zakresie analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji, zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz zakresu działania UOKiK oraz organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji
 • Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w przygotowywaniu analiz ekonomicznych związanych z ochroną konkurencji
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa antymonopolowego oraz orzecznictwa antymonopolowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat potwierdzający znajomość innego języka UE na poziomie co najmniej B2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.10.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-1-RP/AE

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
10. Wynagrodzenie: mnożnik 3,3 (6705,47 PLN brutto), z POPT mnożnik 3,6 (7315,06).

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1795

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Wojna

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

Wprowadzono: 07.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×