Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 45801ARCHIWALNE z dnia 06.04.2019 r.

 • Oferty do
  19

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  3/4
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca prawny

Zespół Radców PrawnychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : - praca administracyjno - biurowa, - zagrożenie korupcją, - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - oświetlenie naturalne i sztuczne. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

ZAKRES ZADAŃ

 • Sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w celu zapewnienia zgodnego z przepisami wykonywania zadań przez RDOŚ w Warszawie.
 • Wstępnie opiniuje projekty porozumień, umów, pełnomocnictw i upoważnień oraz aktów prawnych przygotowywanych przez pracowników RDOŚ w Warszawie w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i zabezpieczenia interesów RDOŚ w Warszawie.
 • Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, a także w postępowaniach egzekucyjnych w celu zabezpieczenia interesów RDOŚ w Warszawie.
 • Bierze udział w niektórych oględzinach w postępowaniach prowadzonych przed RDOŚ w W-wie, jeżeli wymaga tego sytuacja wynikająca ze szczególnych potrzeb prawnych.
 • Na bieżąco monitoruje orzecznictwo sądowe dotyczące pracy Regionalnej Dyrekcji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy zakończony otrzymaniem pozytywnej pierwszej oceny w korpusie służby cywilnej.
 • Uprawnienia radcy prawnego (wpis ma listę radców prawnych).
 • Znajomość aktów normatywnych: kodeks cywilny, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawa o służbie cywilnej, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Umiejętności: obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office, interpretowania przepisów prawa, analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kategorii B.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia radcy prawnego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  (z dopiskiem ZRP.89/4-radca prawny)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556 56 02, e-mail: warszawa@rdos.gov.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: abi.warszawa@rdos.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. W przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ZRP.89/4-radca prawny,
- oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ),
-CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca"
- tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową,
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen.
UWAGA
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22/556-56-12.Liczba odwiedzin: 2153

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Anna Lipiarz

Komórka organizacyjna: WAK

Wprowadzono: 06.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×