Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 26835ARCHIWALNE z dnia 10.05.2018 r.

 • Oferty do
  24

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca prawny

Wydział Umów i Porozumień, Biuro Krajowego Systemu Poboru OpłatMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych z zakresu Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Sporządzanie i akceptacja projektów zarządzeń, regulaminów, decyzji i innych dokumentów w ramach procesów zakupowych i postępowań przetargowych dotyczących działalności Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Sporządzanie i akceptacja projektów umów, istotnych postanowień umów i wzorów umów stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie postępowań przetargowych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Udzielanie pomocy prawnej na zapytania pracowników Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie interpretacji przepisów prawnych związanych z Krajowym Systemem Poboru Opłat;
 • Uczestniczenie w procesach zakupowych i postępowaniach przetargowych dotyczących Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnym Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie dotyczącym zagadnień prawnych funkcjonowania Krajowego Systemu Poboru Opłat;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, tytuł zawodowy radcy prawnego;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego;
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość procedury cywilnej
 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Umiejętność argumentacji, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, dążenie do osiągania rezultatów, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z systemem elektronicznego poboru opłat
 • Przeszkolenie z zakresu techniki prawodawczej, zamówień publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu techniki prawodawczej, zamówień publicznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.135.2018.1134.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.)
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
•   weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
•   weryfikacja wiedzy,
•   rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922, z późn. zm) jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.Liczba odwiedzin: 3190

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Udostępnił: Martyna Kinal

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 10.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×