Ministerstwo Finansów w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 21934ARCHIWALNE z dnia 08.02.2018 r.

 • Oferty do
  23

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca prawny

do spraw: obsługi prawnej Komisji Nadzoru Audytowego

w Wieloosobowym Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej Komisji Nadzoru Audytowego, Departament Rachunkowości i Rewizji FinansowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa prawna KNA w zakresie nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, samorządem biegłych rewidentów i działalnością firm audytorskich.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych w fazie dochodzenia dyscyplinarnego w sprawach dotyczących przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostek zainteresowania publicznego, w zakresie wynikającym z upoważnienia udzielonego przez KNA; przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie lub innych rozstrzygnięć w toku ww. postępowań.
 • Reprezentowanie KNA, działającej w charakterze oskarżyciela w sprawach dotyczących przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostek zainteresowania publicznego, przed właściwymi sądami, tj. sądem okręgowym oraz apelacyjnym, sprawując zastępstwo procesowe oraz przygotowując pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia, w zakresie wynikającym z upoważnienia udzielonego przez KNA.
 • Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach zarówno przed sądami administracyjnymi, Krajowym Sądem Dyscyplinarnym (KSD) oraz sądami powszechnymi w sprawach dyscyplinarnych biegłych rewidentów i sprawowanie zastępstw procesowych KNA w postępowaniach sądowych, w tym w szczególności przed sądami administracyjnymi, KSD oraz sądami powszechnymi w sprawach dyscyplinarnych biegłych rewidentów, na podstawie udzielonych przez KNA pełnomocnictw lub upoważnień.
 • Reprezentowanie KNA w sprawach dyscyplinarnych wszczynanych przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego (KRD), na wszystkich etapach tych postępowań; analizowanie pod względem prawnym orzeczeń KRD i KSD.
 • Współpraca z Wydziałem Nadzoru Publicznego, Wydziałem Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta, Wydziałem Wdrażania Polityki Nadzorczej w szczególności w zakresie spraw pozostających we właściwości ww. wydziałów.
 • Opracowywanie projektów dokumentów rządowych w zakresie rewizji finansowej we współpracy z Wydziałem Regulacji Rewizji Finansowej i Zawodów Księgowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze obsługi prawnej
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz karnego
 • Znajomość przepisów z zakresu rewizji finansowej i zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku związanym z występowaniem przed sądami

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień radcy prawnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/014/DR

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3128

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Udostępnił: Teresa Kijo

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 08.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×