Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 54974ARCHIWALNE z dnia 28.09.2019 r.

 • Oferty do
  8

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

podreferendarz

do spraw: wsparcia użytkowników systemu EZD i obiegu korespondencji elektronicznej

Samodzielne stanowisko do spraw obiegu dokumentów w postaci elektronicznej, Biuro OrganizacyjneMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

WARUNKI PRACY

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - praca w warunkach stresu i pod presją czasu w przypadku awarii systemów informatycznych i innych niespodziewanych zdarzeń. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, - możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wspieranie użytkowników w pracy w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW (dalej: EZD PUW), doradzanie, jak prowadzić sprawy oraz optymalizować procesy obiegu dokumentacji.
 • Analiza zgłoszeń pracowników dot. funkcjonowania systemu EZD PUW w MEN oraz współpraca z dostawcami oprogramowania, a także testowanie i weryfikowanie zmian w systemie EZD PUW i innych systemach, którymi administruje BO, przygotowywanie aktualizacji ww. systemów oraz współpraca z dostawcami oprogramowania.
 • Uzupełnianie i obsługa baz danych i słowników systemów informatycznych administrowanych przez Biuro Organizacyjne, w tym przygotowywanie i modyfikacja list do korespondencji seryjnych.
 • Udział w ustalaniu potrzeb szkoleniowych użytkowników systemu EZD PUW w MEN oraz organizowanie i prowadzenie okresowych szkoleń i warsztatów dla użytkowników systemu, a także udział w przygotowaniu i aktualizowaniu instrukcji dla użytkowników systemu EZD PUW i innych systemów, którymi administruje Biuro Organizacyjne.
 • Wspieranie i zastępowanie administratora merytorycznego systemu EZD PUW oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej MEN na ePUAP.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu zasady i procedury obowiązujących w MEN, dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów i dokumentowania spraw w systemach informatycznych, którymi administruje Biuro Organizacyjne.
 • Wspieranie komórek organizacyjnych MEN w przygotowaniu e-usług.
 • Publikacja aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym MEN

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • komunikatywność w tym umiejętność argumentowania,
 • umiejętność redagowania informacji, procedur i instrukcji, precyzyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. oraz jej aktów wykonawczych,
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej),
 • znajomość RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ,
 • umiejętność obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administrowaniu EZD PUW lub w obszarze informatyki lub administracji
 • znajomość obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW),
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji (np. Krajowych Ram Interoperacyjności),
 • znajomość obsługi ePUAP,
 • umiejętność testowania i weryfikowania narzędzi informatycznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone".
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1) - oświadczenie, zaświadczenie lub certyfikat
 • Kopie dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.10.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: BO/SDE/PREF/1")

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat/kandydatka przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze
• Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
• Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone.

Kopie dokumentów dot. stażu pracy / doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów / kandydatek, które znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca - wzory oświadczeń”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.

Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata / kandydatki, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 22 34-74-244.

Pracownikom oferujemy m.in.:
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet szkoleń
• możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych)
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• stołówkę w budynku MEN
• parking dla rowerów
• dobrą lokalizację
• miłą atmosferę pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 5883

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Udostępnił: Anna Krzemińska

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjne

Wprowadzono: 28.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×