Ministerstwo Energii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 44665ARCHIWALNE z dnia 16.03.2019 r.

 • Oferty do
  26

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

podreferendarz

do spraw: obsługi departamentu

w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa przy komputerze. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, - miejsce pracy: II piętro, - budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, kompletowanie i przedkładanie korespondencji elektronicznej i papierowej, kierowanej do dekretacji, opinii lub podpisu Dyrektora
 • Przygotowywanie i prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej pism, w tym prowadzenie rejestru pism niejawnych
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu oraz zajmowanie się sprawami organizacyjnymi Departamentu
 • Przygotowywanie i prowadzenie obsługi organizacyjno – recepcyjnej spotkań Dyrektora z gośćmi oraz prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora z gośćmi
 • Organizowanie oraz rozliczanie wyjazdów krajowych i zagranicznych Dyrektora
 • Koordynowanie prac w zakresie przygotowywania i sporządzania wspólnego stanowiska Departamentu w sprawach wymagających współpracy wydziałów
 • Sporządzanie listy obecności, prowadzenie ewidencji urlopów pracowników Departamentu oraz rejestrowanie ich absencji
 • Wykonywanie połączeń telefonicznych Dyrektora i pracowników Departamentu, udzielanie podstawowych informacji związanych z bieżącą pracą Departamentu oraz aktualizacja danych dotyczących Departamentu w elektronicznej książce telefonicznej Ministerstwa
 • Sporządzanie standardowych pism na polecenie Dyrektora Departamentu
 • Wykonywanie obowiązków redaktora departamentalnego – aktualizacja i zamieszczanie nowych treści dotyczących Departamentu na stronie Ministerstwa na wspólnym portalu rządowym GOV.PL, BIP ME oraz w Intranecie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość podstaw ustrojowych państwa
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy związanej z obsługą sekretarską lub w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość EZD

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwa pracy)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DZK- 19”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1.     Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane przez Ministra Energii z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem danych osobowych. 

2.     Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2016 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106).

3.     Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu zatrudnienia.

4.     Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.

5.     Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.     Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Energii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej, a w przypadku braku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy.

7.     Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

8.     Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9.     Kandydowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.   Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

11.   W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych/ Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (iodo@me.gov.pl).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi
co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-82-47 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.plLiczba odwiedzin: 2604

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Energii w Warszawie

Udostępnił: Beata Kokosza-Domżalska

Komórka organizacyjna: -

Wprowadzono: 16.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×