Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 68335ARCHIWALNE z dnia 08.09.2020 r.

 • Oferty do
  23

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

naczelnik wydziału

do spraw: kierowania Wydziałem Obsługi Technicznej

w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro AdministracyjneMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy m.in.: • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6908,70 zł brutto, ustalone wg mnożnika 3,4 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy • „trzynaste” wynagrodzenie • pakiet szkoleń, możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych • elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy, w tym możliwość ustalenia indywidualnego lub ruchomego czasu pracy • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych) • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych • stołówkę w budynku MEN • parking dla rowerów • dobrą lokalizację • miłą atmosferę pracy. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, - możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzoruje czynności związane z utrzymywaniem nieruchomości w stanie przydatności, w szczególności wykonywania przeglądów oraz kontroli stanu technicznego budynków i ich wyposażenia, modernizacji, adaptacji i remontów, usuwania przyczyn awarii i ich skutków, wykonywania konserwacji i napraw, prowadzenia książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej.
 • Planuje roboty remontowo-budowlane, określa terminy i sporządza plany wykonywania remontów z uwzględnieniem stanu technicznego obiektu oraz potrzeb komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Nadzoruje prawidłowość dokonywania zakupów, dostaw i usług związanych z realizacją bieżących potrzeb Ministerstwa, w tym w szczególności zapewniania dostaw mediów, usług komunalnych oraz rozliczania kosztów eksploatacyjnych administrowanych budynków.
 • Kieruje i nadzoruje pracą osób przygotowujących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału, w tym dotyczących wykonania dokumentacji i realizacji robót remontowo-budowlanych. Uczestniczy w pracach komisji przetargowych w postępowaniach prowadzonych w związku z realizacją zadań należących do właściwości Wydziału, a także podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należności od kontrahentów zewnętrznych w przypadku niewłaściwej realizacji umowy.
 • Nadzoruje realizację umów na konserwację infrastruktury budynku i dostawę mediów, w tym między innymi: zarządza serwisami dźwigów, klimatyzatorów i wentylacji, węzła cieplnego i centralnego ogrzewania, sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, instalacji odgromowej oraz dystrybutorów wody. Nadzoruje proces gospodarowania odpadami w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
 • Nadzoruje i uczestniczy w obsłudze techniczno-logistycznej narad, konferencji i szkoleń realizowanych na potrzeby Ministerstwa, a także w zapewnieniu ochrony fizycznej obiektu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w realizacji zadań z zakresu budownictwa lub zarządzania nieruchomościami lub zamówień publicznych
 • znajomość ustawy prawo budowlane
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych
 • znajomość wewnętrznej struktury i organizacji MEN
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • zarządzanie personelem
 • umiejętność negocjacji
 • rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności budownictwo
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym lub w administracji publicznej
 • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
 • uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień inspektora nadzoru budowlanego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.09.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy BA/WT/NW/2")

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze
• Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
• Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone.

Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać zamknięty okres (np. świadectwo pracy – w przypadku zakończonego stosunku pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy nadal trwa lub zaświadczenie o odbyciu praktyki/stażu/umowa zlecenie).
Dokumentem potwierdzającym wymagany obszar zatrudnienia jest np. zakres obowiązków czy opis stanowiska pracy.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca - wzory oświadczeń”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.

Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy prowadzonego naboru:
- weryfikacja formalna
- weryfikacja merytoryczna
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 22-34-74-244.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3378

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Udostępnił: Marta Kacprzak

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjne

Wprowadzono: 08.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×