Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 64446ARCHIWALNE z dnia 20.06.2020 r.

 • Oferty do
  3

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

naczelnik wydziału

do spraw: Utrzymania i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

w Wydziale Utrzymania i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Biurze Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; - obsługa klientów zewnętrznych; - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracą Wydziału i nadzorowanie pracy podległych pracowników w celu skutecznej realizacji Polityki Bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad infrastrukturą teleinformatyczną, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ochroną zagadnień cyberbezpieczeństwa.
 • Planowanie, projektowanie i rozwijanie systemów informatycznych Urzędu, w tym projektowanie struktury organizacji sieci oraz zakres dostępu dla poszczególnych użytkowników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, poprzez doskonalenie i rozbudowując Zintegrowany System Informacyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym nadzór nad sieciami LAN i WAN oraz zapewnienia sprawnego realizowania zadań Urzędu.
 • Zapewnienie utrzymania systemów IT, w tym: koordynowanie i monitorowanie dostarczania zewnętrznych usług serwisowych w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego i teleinformatycznego w celu zapewnienia sprawnego realizowania zadań Urzędu.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów IT (sieci logicznej, infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej Urzędu).
 • Opracowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Zapewnienie dostępu pracownikom Urzędu do zasobów teleinformatycznych Urzędu oraz zarządzanie stacjami klienckimi i serwerami dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych ULC.
 • Udział w zamówieniach publicznych m.in. branie udziału w komisjach przetargowych, tworzenie opisów przedmiotu zamówienia w ramach kompetencji Wydziału.
 • Tworzenie i aktualizacja procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przechowywanych danych, dostępu użytkowników do systemu teleinformatycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w obszarze zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012/2016 Server.
 • Przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych lub zgoda na odbycie takiego szkolenia.
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie: dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE, dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, oznaczonych klauzulą COSMIC TOP SECRET, dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej, oznaczonych klauzulą TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Dobra znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 • Dobra znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem VMWare i HYPER-V.
 • Wiedza dotycząca nowych technologii informatycznych i umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 • Wiedza z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Umiejętność konfiguracji sprzętowych rozwiązań obsługujących zintegrowane systemy bezpieczeństwa (firewall, antyspam, VPN, antywirus, etc.).
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub cyberbezpieczeństwa
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w administrowaniu bezpieczeństwem teleinformatycznym; w zarządzaniu MS Windows minimum 2008/2012/2016 i Exchange 2016; zarządzanie środowiskiem domenowym opartym o Active Directory; w administrowaniu systemami Linuks.
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.
 • Znajomość rozwiązań, urządzeń aktywnych sieci oraz znajomość ich konfiguracji i zarządzania.
 • Znajomość zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z ISO/IEC 27001 .

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012/2016 Server.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych lub zgoda na odbycie takiego szkolenia.
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie: dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE, dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, oznaczonych klauzulą COSMIC TOP SECRET, dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej, oznaczonych klauzulą TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.07.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
  "Oferta pracy BDG/GU/1-45/2020"

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia 22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w związku z prowadzonym postępowaniem.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę;
- możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.plLiczba odwiedzin: 1081

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Klaudia Pasiut

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×