Ministerstwo Energii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 46838ARCHIWALNE z dnia 27.04.2019 r.

 • Oferty do
  09

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

naczelnik wydziału

do spraw: informacji społecznej oraz rozwoju kadr na potrzeby energetyki jądrowej

w Wydziale Informacji Społecznej oraz Rozwoju Kadr na Potrzeby Energetyki Jądrowej w Departamencie Energii JądrowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem i wykorzystywaniem środków budżetowych na zadania realizowane przez departament w obszarze informacji społecznej i rozwoju kadr na potrzeby energetyki jądrowej
 • Inicjowanie, nadzorowanie, monitorowanie i prowadzenie prac związanych z informacją społeczną na temat energetyki jądrowej, w tym m.in.: związanych z przygotowywaniem materiałów informacyjno-edukacyjnych, organizowaniem wydarzeń informacyjnych o energii i energetyce jądrowej, polskim programie jądrowym oraz w zakresie poszukiwań lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych
 • Nadzorowanie i koordynowanie prac z zakresu rozwoju kadr dla energetyki jądrowej, w tym tworzenia i realizacji Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej
 • Nadzorowanie, koordynowanie, inicjowanie i monitorowanie kontaktów z interesariuszami w zakresie prowadzenia działań komunikacyjnych i edukacyjnych w obszarze energetyki jądrowej
 • Inicjowanie i monitorowanie współpracy z mediami, obywatelami, instytucjami w zakresie informowania o energetyce jądrowej i bieżących pracach Ministerstwa Energii w zakresie wdrażania energetyki jądrowej oraz w zakresie poszukiwań lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych
 • Nadzorowanie zadań związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i inne oficjalne wystąpienia instytucji zewnętrznych, w zakresie działań informacyjnych i rozwoju kadr na potrzeby energetyki jądrowej
 • Nadzorowanie zadań związanych z przygotowywaniem opinii i stanowisk w odniesieniu do krajowych lub międzynarodowych projektów aktów prawnych lub dokumentów o charakterze programowym i strategicznym, jak również prowadzenie prac związanych z wprowadzeniem do odpowiednich aktów prawnych uregulowań dotyczących kształcenia w zakresie energetyki jądrowej na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Przygotowywanie propozycji dokumentów dotyczących prac komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej; współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Agencją Energii Atomowej, Światowym Stowarzyszeniem Operatorów Jądrowych, Europejskim Forum Energii Jądrowej, Globalnym Partnerstwem Energii Jądrowej i innymi organizacjami międzynarodowymi, w zakresie informacji społecznej o energetyce jądrowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat na stanowisku związanym z tematyką energetyki jądrowej bądź pokrewną
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa energetycznego
 • Wiedza z zakresu energetyki jądrowej
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo energetyczne i Prawo atomowe
 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Umiejętność formułowania precyzyjnych wypowiedzi pisemnych i wyciągania wniosków
 • Umiejętność prezentowania stanowiska na forum publicznym
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej lub na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu prowadzenia działań komunikacyjnych i konsultacyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
 • Wiedza w obszarze zarządzania projektami
 • Wiedza z zakresu prowadzenia komunikacji w obszarze energetyki, infrastruktury lub zagadnień technicznych
 • Wiedza z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych, utrzymywania kontaktów ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami ekologicznymi
 • Znajomość zasad prowadzenia negocjacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DEJ-34”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane przez Ministra Energii z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem danych osobowych. 

2. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2016 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106).

3. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu zatrudnienia.

4. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.

5. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Energii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej, a w przypadku braku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy.

7. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9. Kandydowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych/ Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (iodo@me.gov.pl).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-82-86 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.plLiczba odwiedzin: 1716

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Energii w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Laskowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 27.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×