Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 17538ARCHIWALNE z dnia 03.11.2017 r.

 • Oferty do
  14

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

naczelnik wydziału

do spraw: kierowania wydziałem oraz finansowania współpracy naukowej z zagranicą

w Wydziale Programów Międzynarodowych Departamentu NaukiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracami wydziału (organizowanie pracy wydziału, rozdzielanie spraw do realizacji przez podległych pracowników, sprawdzanie poprawności przygotowanych przez pracowników dokumentów i przedstawianie do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu).
 • Nadzorowanie i uczestnictwo w wypracowywaniu rozwiązań i procedur stosowanych przy realizowaniu zadań związanych z finansowaniem współpracy naukowej z zagranicą.
 • Przygotowywanie wzorów dokumentów (decyzji, umów, aneksów, pism rozliczających itp.).
 • Weryfikacja poprawności przygotowywanych dokumentów kierowanych do akceptacji Kierownictwa urzędu.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dot. finansowania współpracy naukowej z zagranicą, w tym wypracowywaniu ich koncepcji.
 • Monitorowanie wykorzystywania środków budżetowych na naukę przyznanych na finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW), programów i przedsięwzięć ministra, w tym windykacji środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Uczestnictwo w tworzeniu projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i projektu budżetu na kolejny rok budżetowy w zakresie finansowania współpracy naukowej z zagranicą.
 • Nadzorowanie współpracy wydziału z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie rozliczania środków budżetowych na naukę przeznaczonych na finansowanie PMW, programów i przedsięwzięć Ministra. Przygotowywanie sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie finansowania współpracy naukowej z zagranicą, w tym PMW i programów ministra.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze finansów
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2,
 • wiedza z zakresu finansowania nauki, znajomość problematyki dotyczącej finansów publicznych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad obowiązujących w poszczególnych priorytetach programu UE Horyzont 2020
 • znajomość edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
 • umiejętność zarządzania personelem, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętności analityczne, umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, zarządzanie lub administracja
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej, badań naukowych lub zarządzania projektami
 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracą zespołu lub koordynowaniu pracy zespołu
 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych tj. wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego języka roboczego UE na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - naczelnik DN - DN/WPM 1 (A1)”)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.
W związku z problemami technicznymi, niezależnymi od MNISW, prośba o nieprzesyłanie ofert pracy poprzez EPUAP.Liczba odwiedzin: 1721

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Udostępnił: Joanna Borkowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 03.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×