Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 17682ARCHIWALNE z dnia 08.11.2017 r.

 • Oferty do
  23

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

naczelnik

Wydziału Bezpieczeństwa Cyfrowego w Biurze Ochrony i Bezpieczeństwa CyfrowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie zadań związanych z bezpieczeństwem informacji w cyberprzestrzeni MS, w tym nadzór nad monitorowaniem i analizą stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Ministerstwa Sprawiedliwości, tworzenie procedur kontrolnych stanu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych MS oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami podległymi Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanymi,
 • Nadzorowanie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z sieci Internet w cyberprzestrzeni Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Nadzorowanie realizacji zadań związanych z wdrażaniem m.in. zaleceń i rekomendacji z zakresu ochrony cyberprzestrzeni wydawanych przez krajowe oraz unijne podmioty w celu zapewnienia utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni MS, w tym udział w pracach krajowych i międzynarodowych komitetów oraz grupach roboczych poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa (praca z dokumentacją w języku angielskim),
 • Koordynowanie prawidłowego przebiegu czynności związanych z obsługą incydentów zaistniałych w cyberprzestrzeni Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Nadzorowanie opracowywania procedur postępowania z pojawiającymi się incydentami w cyberprzestrzeni MS,
 • Nadzorowanie realizacji audytów i testów bezpieczeństwa,
 • Koordynowanie pracami wewnętrznego Zespołu Reagowania na Incydenty MS.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku kierowniczym w zakresie cyberbezpieczeństwa w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyższą albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • wiedza techniczna z obszaru cyberbezpieczeństwa,
 • znajomość standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO27001),
 • najomość przepisów prawa z obszaru bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w instytucji rządowych,
 • znajomość systemu prawnego UE w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie z presją, planowanie i myślenie strategiczne, zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku – bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania zespołami typu CSIRT oraz współpracy z takimi zespołami w kraju lub/i zagranicą,
 • przeszkolenie z zakresu tworzenia ćwiczeń reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni,
 • przeszkolenie z zakresu znajomości systemów i sieci teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • umiejętność negocjowania.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane przeszkolenia,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyższą albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 6745,82 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 3,6).

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, ocena kompetencji kierowniczych, rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu).

List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743 lub (22) 52 12 378.Liczba odwiedzin: 2659

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Udostępnił: Aneta Przychodzka

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 08.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×