Główny Urząd Miar w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 16933ARCHIWALNE z dnia 20.10.2017 r.

 • Oferty do
  24

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

metrolog

w Laboratorium Taksometrów i Tachografów w Zakładzie Metrologii InterdyscyplinarnejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami dotyczącymi taksometrów, przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, tachografów oraz wykresówek i kart do tachografów cyfrowych.
Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych – wzorcowania i ekspertyzy, kontrole, pomiary w warunkach użytkowania. W grę wchodzi również konieczność transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczy w prowadzeniu badań w ramach oceny zgodności taksometrów, zatwierdzania typu przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, homologacji analogowych i cyfrowych tachografów, wykresówek i kart do tachografów oraz ekspertyz przyrządów pomiarowych z zakresu właściwości Laboratorium. Opracowywanie i analiza wyników ww. badań,
 • uczestniczy w opiniowaniu pod względem technicznym dokumentacji technicznych załączanych do wniosków o: wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów analogowych lub cyfrowych, wydanie upoważnienia do legalizacji tachografów analogowych, utworzenie punktu legalizacyjnego z zakresu właściwości Laboratorium,
 • wykonywanie pomiarów, analiza i ocena ich wyników w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium,
 • bierze udział w opracowywaniu, sprawdzaniu i aktualizacji dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania),
 • przygotowuje we współpracy z innymi pracownikami danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp,
 • wykonuje we współpracy z innymi pracownikami prac związanych z utrzymywaniem stanowisk pomiarowych,
 • bierze udział w wykonywaniu prac administracyjnych w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania majątkiem i dokumentacją Laboratorium.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie – uniwersyteckie o kierunku fizyka lub astronomia, politechniczne o kierunku fizyka, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika, fotonika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • znajomość zagadnień z dziedziny przyrządów pomiarowych stosowanych do rozliczeń i zachowania bezpieczeństwa w transporcie drogowym,
 • znajomość podstaw szacowania niepewności pomiaru,
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office,
 • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”,
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenie w pracy w laboratorium w dziedzinie pomiarów prędkości pojazdów, taksometrów i tachografów lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub w pracy w administracji miar
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego, poziom komunikatywny,
 • dobra kondycja fizyczna (praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego), dyspozycyjność (delegacje),
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień,
 • komunikatywność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokumet potwierdzajacy znajomość języka angielskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokument potwierdzający znajomość języka francuskiego lub niemieckiego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy nr 16933 – nie otwierać”.
  Dokumenty można składać również przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części "kopie innych dokumentów
i oświadczenia" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 5819496 w godz. 8.00-16.00.

Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”.Liczba odwiedzin: 613

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Miar w Warszawie

Udostępnił: Dorota Makowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×