Główny Urząd Miar w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 15034ARCHIWALNE z dnia 07.09.2017 r.

 • Oferty do
  29

  września

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

metrolog

do spraw: Utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów długości, częstotliwości promieniowania optycznego, współczynnika załamania światła w powietrzu

w Pracowni Długości w Samodzielnym Laboratorium DługościMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami dotyczącymi wzorców długości i częstotliwości optycznej oraz przyrządów pomiarowych z dziedziny długości i pomiaru współczynnika załamania światła w powietrzu.
Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych – wzorcowania i ekspertyzy, kontrole, pomiary w warunkach użytkowania. W grę wchodzi również konieczność transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

ZAKRES ZADAŃ

 • Utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analizowanie i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych.
 • Wykonywanie wzorcowań przyrządów pomiarowych.
 • Stała współpraca z administracją terenową oraz Biurem Służby Miar w zakresie prowadzonych spraw oraz wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami krajowymi i międzynarodowymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Pracowni.
 • Wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar.
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych.
 • Uczestnictwo w audytach wzajemnych („peer review”).
 • Przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego, itp.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
 • wiedza specjalistyczna z dziedziny pomiarów długości, częstotliwości promieniowania optycznego, współczynnika załamania światła w powietrzu;
 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru;
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych;
 • umiejętności programowania;
 • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”;
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji;
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów;
 • język angielski - umożliwiający pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie długości, częstotliwości promieniowania optycznego współczynnika załamania światła w powietrzu lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie długości, częstotliwości promieniowania optycznego współczynnika załamania światła w powietrzu lub w pracy w administracji miar
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz;
 • umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień;
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025;
 • język niemiecki lub francuski – komunikatywny;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie lub kopia dokumnetu potwierdzajacego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiajacym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.09.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy nr 15034 – nie otwierać”.
  Dokumenty można składać również przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części "kopie innych dokumentów
i oświadczenia" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 5819332 w godz. 8.00-16.00.

Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl


Liczba odwiedzin: 326

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Miar w Warszawie

Udostępnił: Dorota Makowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 07.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×