Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 44391ARCHIWALNE z dnia 14.03.2019 r.

 • Oferty do
  26

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału

w Biurze Kadr i Obsługi PrawnejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

-   praca biurowa,
-   praca w siedzibie urzędu,
-   praca na parterze,
-   praca wymagająca dyspozycyjności,
-   zagrożenie korupcją,
-   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
-   budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
-   pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
-   brak oznaczeń dla osób niewidomych,
-   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • nadzorowanie i organizowanie wykonywania zadań podległych pracowników w zakresie opracowywania projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego oraz z zakresu działania Dyrektora Generalnego Urzędu
 • nadzorowanie i organizowanie wykonywania zadań podległych pracowników w zakresie opiniowania i koordynacji uzgadniania projektów aktów prawnych z zakresu właściwości dyrektora generalnego urzędu
 • opracowywanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
 • nadzorowanie prowadzenia w oddziale rejestrów: rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń Wojewody Mazowieckiego oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu, a także porozumień zawieranych przez Wojewodę

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obsłudze prawnej lub legislacji
 • ukończona aplikacja legislacyjna
 • znajomość ustaw: o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), myślenie strategiczne i planowanie, zarządzania zasobami, skuteczne negocjacje, analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w kierowaniu zespołem

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji legislacyjnej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta,
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy BKOP-I/1"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. 2.       Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 3. Dane osobowe: ·Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w MUW; ·Nie będą udostępniane innym odbiorcom; ·Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; ·W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; ·Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5.Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: · Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; ·Usunięcia danych;·Przeniesienia danych;·Ograniczenie przetwarzanych danych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 6.200 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
−   stabilną i ciekawą pracę;
−   regularnie wypłacane wynagrodzenie;
−   dodatek stażowy;
−   dodatkowe wynagrodzenie roczne;
−   nagrody – w zależności od wyników pracy;
−   możliwość rozwoju zawodowego;
−   wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
−   atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
−   korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
−   możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 988

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Udostępnił: Ewa Dmitruk

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 14.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×