Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Ogłoszenie o naborze nr 51974ARCHIWALNE z dnia 02.08.2019 r.

 • Oferty do
  12

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kancelaryjnych

Wydział KryminalnyMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36
01-198 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na III piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym. Pracownik wykonuje czynności z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu i faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek przy wejściu wyposażony jest w urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind.

ZAKRES ZADAŃ

 • • Prowadzenie kancelarii Wydziału Kryminalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ewidencjonowanie i zapewnianie obiegu korespondencji, obsługa sprzętu biurowego i komputerowego w celu zapewnienia prawidłowej pracy wydziału;
 • • Rejestrowanie dokumentacji (dzienniki, ewidencje, rejestry, wykazy itp.) związanej z wpływem i obiegiem przesyłek lub innej dokumentacji związanej z działalnością wydziału w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji;
 • • Prowadzenie registratury oraz wykonywanie czynności z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niejawną w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • • Przeprowadzanie inwentaryzacji spraw i dokumentów oraz innych materiałów rejestrowych w dziennikach lub rejestrach w tym również sporządzanie wykazu spraw niezałatwionych w celu zapewnienia właściwego z nimi postępowania oraz ich rozliczania przez pracowników i policjantów;
 • • Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych w związku z odejściem policjantów i pracowników w celu ich prawidłowego rozliczenia;
 • • Udzielanie informacji interesantom zewnętrznym i wewnętrznym w ramach określonych prawem oraz procedurami, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych policjantów, pracowników cywilnych, komórek lub jednostek organizacyjnych w celu umożliwienia dostępu do żądanej informacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie na kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów: Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych, Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji,
 • umiejętność: obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, pracy w zespole, dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o o chronir informacji niejawnych (DZ.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopie świadectw pracy lub karty opisu stanowiska pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
  ul. Żytnia 36
  01-198 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.krp4@ksp.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,5657 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3682

Wytworzył/odpowiada: Komendant Rejonowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Udostępnił: Katarzyna Sulejczyk

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Ogolnego KRP W-wa IV

Wprowadzono: 02.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×