Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 47557ARCHIWALNE z dnia 18.05.2019 r.

 • Oferty do
  7

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: rozliczeń usług telekomunikacyjnych

Sekcja Realizacji Projektów i Usług Wydział Zarządzania Projektami, Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży GranicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, - obsługa klientów zewnętrznych, - zagrożenie korupcją, - praca w pomieszczeniu biurowym, - praca w godzinach od 8:15 do 16:15, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - obsługa urządzeń biurowych (faks, telefon, komputer, drukarka, niszczarka dokumentów), - budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych - brak wind, brak podjazdów, brak drzwi z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawdzanie i analizowanie faktur pod względem merytorycznym oraz naliczeń zawartych w bilingach za usługi telekomunikacyjne w celu zweryfikowania wykorzystywanych usług i dokonanych przez wykonawców naliczeń pod względem zgodności z zawartymi umowami.
 • Udział w sporządzaniu zbiorczych projektów planów limitów finansowych wydatków budżetowych w zakresie centralnego i niecentralnego zaopatrzenia na potrzeby usług telekomunikacyjnych SG na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególne jednostki organizacyjne przy współpracy pozostałych sekcji Wydziału w celu możliwości zapewnienia odpowiednich środków finansów na realizację zawartych umów dotyczących usług telekomunikacyjnych.
 • Współuczestniczenie w monitoringu nad realizacją zawartych umów w zakresie pilnowania terminów i wysokości kwot zawartych umów na usługi telekomunikacyjne celem zapewnienia legalności, celowości, gospodarności ponoszonych wydatków budżetowych na usługi telekomunikacyjne.
 • Sporządzanie do operatorów pism reklamujących otrzymane faktury za usługi telekomunikacyjne w celu dokonania rozliczenia otrzymanej faktury pod wzlędem zgodności z zawartą umową.
 • Współuczestniczenie w planowaniu i realizacji centralnych i niecentralnych zakupów usług telekomunikacyjnych na potrzeby Straży Granicznej celem zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz SG.
 • Sporządzanie zestawień dotyczących wysokości ponoszonych opłat za usługi telekomunikacyjne, wykorzystania świadczonych usług telekomunikacyjnych, warunków zawartych umów na usługi telekomunikacyjne.
 • Obsługa dokumentów będących we właściwości merytorycznej sekcji oraz wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych związanych z zakresem realizowanych zadań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań sekcji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w prowadzeniu rejestrów/ ewidencji, doświadczenie w dziale finansowym (księgowym)
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów z zakresu: finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy prawo telekomunikacyjne
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, komunikatywność
 • Obsługiwanie specjalistycznych programów komputerowych np. SORT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje - np.: świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawień, referencje.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy – inspektor BŁiI KGSG oraz numer ogłoszenia"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2.137 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3474

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Szulim

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 18.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×