Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 31888ARCHIWALNE z dnia 08.08.2018 r.

 • Oferty do
  24

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów RegionalnychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

WARUNKI PRACY

- praca biurowa,
- wyjazdy służbowe,
- wystąpienia publiczne,
- reprezentacja urzędu,
- stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,
- stres związany z obsługą klienta,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie dokumentacji audytowej i przeprowadzanie audytów w jednostkach certyfikujących.
 • Analiza danych i informacji dotyczących producentów w rolnictwie ekologicznym.
 • Przygotowywanie projektów pism i wytycznych z zzakresu rolnictwa ekologicznego.
 • Udział w naradach, konferencjach i grupach roboczych w celu reprezentowania GIJHARS.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • umiejętność komunikowania się
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakiertu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w obszarze kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych
 • ukończone minimum 3 lata nauki na poziomie wyzszych studiów rolniczych (lub pokrewnych) lub prawniczych
 • co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji publicznej lub 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z systemami jakości żywności (np. rolnictwo ekologiczne)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość wspólnotowych i krajowych regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego
 • znajomość przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia z zakresu systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015, doskonalącego dla audytora wewnętrznego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych: Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 22 623 25 88, inspektorodo@ijhars.gov.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Informacje o odbiorcach danych: Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Uprawnienia: - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy: inspektorodo@ijhars.gov.pl lub na adres urzędu; - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BOL". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydatkę/kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydatki/kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 623 29 06.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1458

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Udostępnił: Ewelina Pojnar

Komórka organizacyjna: Biuto Kadr i Szkoleń

Wprowadzono: 08.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×