Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 27474ARCHIWALNE z dnia 19.05.2018 r.

 • Oferty do
  29

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: archiwizacji dokumentów

w Komendzie Stołecznej PolicjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter budynku - schody.

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie zakończonych oraz kwalifikowanie akt kat. "B" pod względem okresu przechowywania,
 • przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum lub registratury,
 • sporzadzanie kopii lub wyciągów z zasobu ewidencji dokumentacji archiwalnej uprawnionym podmiotom,
 • rozliczanie policjantów i pracowników wydziału z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy, przeniesienia lub delegowania do służby/pracy poza Policją,
 • udzielanie instruktaży pracownikom i policjantom wydziału w zakresie trybu i zasad oznaczania akt podlegających przekazaniu do archiwum,
 • odnotowywanie zmian, zniesień klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony materiałów niejawnych,
 • sporzadzanie okresowych (kwartalnych i rocznych) wykazów spraw niezakończonych, pozostających w posiadaniu pracowników i policjantów wydziału,
 • uczestniczenie w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji niejawnej kategorii "BC" oraz w pracach komisji inwentaryzacji dokumentów niejawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji lub pracy biurowej,
 • dobra znajomość ustaw: 1) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych w sprawie: - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, - w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych; 2) o Policji w zakresie przepisów ogólnych, organizacji Policji, zakresu uprawnień Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji; 3) o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w sprawie: - sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, - organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych; 4) o ochronie danych osobowych,
 • umiejętności: stosowania prawa w praktyce, dobrej organizacji pracy własnej, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dokładność, komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ŚCIŚLE TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w składnicy akt lub archiwum zakładowym,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej,
 • umiejętność: pracy pod presją czasu, pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ŚCIŚLE TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1167 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy KSP-17/V/18”.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2637

Wytworzył/odpowiada: Komendant Stołeczny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Żurawska

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. Doboru Kadr

Wprowadzono: 19.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×