Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 15398ARCHIWALNE z dnia 15.09.2017 r.

 • Oferty do
  25

  września

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych

w Oddziale Terenowym w WarszawieMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

WARUNKI PRACY

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w kontrolach). Praca w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w celu sprawdzenia, oceny i eliminacji nieprawidłowości w budowlach kolejowych;
 • udział w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzonych kontroli budowli kolejowych ze wskazaniem terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń oraz kontrola ich realizacji;
 • rozpoznawanie miejsc, w których stan infrastruktury kolejowej powoduje istotne ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób lub rzeczy;
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących wniosków zapobiegawczych wynikających z badań okoliczności i przyczyn zdarzeń kolejowych;
 • udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz ocena skuteczności przeprowadzania kontroli w zakresie eksploatacji i utrzymania budowli kolejowych;
 • współpraca z Departamentami UTK w zakresie realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zagadnień dotyczących budowy i eksploatacji budowli kolejowych
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu kolejowym
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w transporcie kolejowym
 • uprawnienia w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego w specjalności: węzły, stacje i linie kolejowe
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień w ramach stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego w specjalności: węzły, stacje i linie kolejowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 15398.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej
  na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Decyzją Wysokiej Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd" Urząd Transportu Kolejowego uzyskał wyróżnienie w tym konkursie oraz prawo do posługiwania się przez rok stosownym godłem i znakiem jakości.
W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego zajął I Miejsce w Kategorii "Instytucja" przyznane przez Kapitułę Konkursu Regionu Mazowieckiego LODOŁAMACZE.
W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał Medal Przyjaciel Integracji przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja.
W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.
Siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).
W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem znajomości obsługi komputera.

Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.
Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/praca-w-utk/informacje-ogolne/10822,O-NAS.htmlLiczba odwiedzin: 3059

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Bierżyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 15.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×