Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11199ARCHIWALNE z dnia 23.05.2017 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Wydziale Prawnym, Zespół Postępowań WyjaśniającychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

WARUNKI PRACY

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury - obsługa infolinii działającej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w godzinach 13.00-21.00.) - permanentna obsługa klientów zewnętrznych - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym - podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

ZAKRES ZADAŃ

 • zapewnienie obsługi prawnej Urzędu w celu właściwej realizacji ustawowych zadań
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia praw pacjentów
 • obsługa infolinii działającej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, a także przyjmowanie pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do Biura
 • sporządzanie projektów pism w przedmiocie: a) wskazania wnioskodawcom przysługujących środków prawnych, b) przekazania sprawy zgodnie z właściwością, c) niepodjęcia sprawy
 • wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Wydziału Prawnego zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora Wydziału Prawnego, Dyrektora Generalnego, Zastępcę Rzecznika lub Rzecznika

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy w administracji publicznej
 • Znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu oraz wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu cywilnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania cywilnego
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Umiejętność zrozumiałego tłumaczenia przepisów prawa w rozmowie bezpośredniej oraz za pośrednictwem infolinii
 • Komuniktywność, umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Otwarty stosunek do klienta Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór nr 31/2017 WPR"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 2800,00 zł brutto. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kadry@bpp.gov.pl
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę nadaną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data nadania). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-57, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.
Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3519

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Udostępnił: Ewa Pacocha

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr - Departament Finansowy

Wprowadzono: 23.05.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×